Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 168/17 w sprawie przeprowadzenia drugiego etapu konsultacji społecznychdotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/04/21

Data wejścia w życie: 2017/04/21


                                                                                           ZARZĄDZENIE NR 168/17
                                                                                   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                         z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia  drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin

           
Na podstawie art.5a ust.1, art.30ust.1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2016r. poz.446i1579 oraz z2017r. poz.730) oraz § 6ust.2i3 Regulaminu wsprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego ZałącznikdoUchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin zdnia 26marca 2012r. wsprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z2012r. poz.857, z2016r. poz.3243), zarządzam co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin drugiego etapu konsultacji społecznych zmieszkańcami Miasta Szczecin wokresie od dnia 15 maja 2017r. do dnia 29września 2017r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag iopinii dotyczących projektów statutów Osiedli - jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartych spotkań zmieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się wsiedzibach Rad Osiedli lub na terenie działalności Rad Osiedli wmiejscach zwyczajowo przyjętych na danym Osiedlu (minimum 37spotkań osiedlowych, po jednym spotkaniu dla każdej Rady Osiedla). Informacja ospotkaniach konsultacyjnych podana zostanie do informacji publicznej niepóźniej niż na 14dni przed wyznaczonym terminem spotkania na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na stronie internetowej: http://osiedla.szczecin.pl ;
2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie 37projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej: http://osiedla.szczecin.pl oraz przyjmowanie uwag za pomocą formularza zgłoszenia uwagi, opublikowanego na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl , wBiuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczonego wBiurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: statuty@um.szczecin.pl .
§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Wydział Gospodarki Komunalnej iOchrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Koordynację działań związanych zprzeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.
§ 5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości wterminie 30dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.
§ 8. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Michał Przepiera


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/04/21, odpowiedzialny/a: Marta Kaszubowska , wprowadził/a: Marta Kaszubowska, dnia: 2017/04/21 15:20:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Kaszubowska 2017/04/21 15:20:00 nowa pozycja