Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 358/17 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów druków i oznaczeń systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/08/01

Data wejścia w życie: 2017/08/01


ZARZĄDZENIE NR 358/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów druków i oznaczeń systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Szczecin
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 Zarządzenia Nr 180/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Jednolitej Identyfikacji Wizualnej Marki zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 73/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków i oznaczeń systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 15 dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:
„16) blankiet korespondencyjny Prezydenta Miasta dotyczący petycji, skarg i wniosków;
17) blankiet korespondencyjny w sprawach kadrowo-osobowych”
2) użyte w Zarządzeniu w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Wydział Obsługi Urzędu” zastępuje się użytymi w różnej liczbie i przypadku wyrazami „Biuro Obsługi Urzędu”;
3) w § 3 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) blankiet korespondencyjny Prezydenta Miasta dotyczący petycji, skarg i wniosków wraz z prezentacją kompozycji treści stanowi załącznik nr 9a do Zarządzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wzór przeznaczony jest do korespondencji zewnętrznej w celu udzielania odpowiedzi - zawiadomień o sposobie załatwiania petycji, skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta oraz osób posiadających stosowne upoważnienia do podpisywania zawiadomień;
11) blankiety korespondencyjne w sprawach kadrowo-osobowych Prezydenta Miasta stanowią załącznik nr 9b i 9c do Zarządzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.Wzory stosuje się w sprawach kadrowo-osobowych pracowników Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin”
4) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych informacji nie zawartych we wzorze, możliwość i formę informacji należy każdorazowo uzgodnić z Biurem Prezydenta Miasta”
5) w §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiązujące wzory prezentacji dostępne są na stronie UMINET oraz za pośrednictwem Biura Prezydenta Miasta”
6) w §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zobowiązuje sie Dyrektora Biura Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Biura Obsługi Urzędu do koordynowania wdrażania wzorów.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2017/08/03, odpowiedzialny/a: Ewelina Olszak, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2017/08/03 13:30:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2017/08/03 13:30:28 nowa pozycja