Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 469/17 w sprawie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/10/27

Data wejścia w życie: 2017/10/27


Na podstawie art. 60 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1430, z 2015r. poz. 2183 oraz z 2017r. poz. 60) w związku z §3 ust. 1, §10 ust. 1 oraz §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3) oraz Zarządzenia Nr 18/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego, zarządzam co następuje:

§ 1. Akcję kurierską na terenie miasta Szczecin przeprowadza się zgodnie z Planem Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta Szczecin w którym określa się:

1) rejony i trasy doręczeń kart powołania w gminie przy wykorzystaniu mapy terenu oraz uzgodnień w tym zakresie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Szczecinie i Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie;

2) niezbędne siły i środki (zaplanowano w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych);

3) zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach;

4) warianty działania w różnych godzinach doby.

§ 2.  Celem akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin  jest bezpośrednie doręczenie dokumentów powołania:

1) określonym żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa;

2) do odbycia okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa;

3) do odbycia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 3.  Plan akcji kurierskiej podlega aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku ze stanem na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w razie zmian mających istotny wpływ na funkcjonowanie akcji kurierskiej.

§ 4.  W celu utrzymania gotowości Urzędu Miasta Szczecin do wykonania akcji kurierskiej organizuje się, co najmniej raz w roku szkolenie dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Szczecin (kurierów) przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej.

§ 5. W ramach planu akcji kurierskiej Urzędu Miasta Szczecin organizuje się dla kurierów praktyczny trening doręczania kart powołania do rejonów dostarczania dokumentów powołania, który odbywa się raz na 3-4 lata.

§ 6. Na potrzeby akcji kurierskiej wydziela się pomieszczenia służbowe Urzędu Miasta Szczecin ze środkami łączności.

§ 7.  Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do ścisłego współdziałania z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin przy wyznaczaniu pracowników do funkcji kuriera oraz przy organizacji, uruchamianiu i działaniu akcji kurierskiej.

§ 8. 1. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz prezesów zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie i Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie do aktualizacji planów rozplakatowania obwieszczeń na administrowanym terenie

2. Obwieszczenia wzywające osoby do stawienia się w celu doręczenia im kart powołania do czynnej służby wojskowej dostarcza przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinie za pośrednictwem kuriera Urzędu Miasta Szczecin.

§ 9. Wykonanie zarządzenia oraz kierowanie akcją kurierską i rozplakatowaniem obwieszczeń powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

§ 10. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 9/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin oraz rozplakatowania obwieszczeń.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2017/10/27, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2017/11/28 11:36:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2017/11/28 11:36:56 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2017/11/28 11:31:58 nowa pozycja