Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 525/18 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia

Data podpisania: 2018/12/10

Data wejścia w życie: 2018/12/10


ZARZĄDZENIE NR 525/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia
z lewym brzegiem Odry oraz położonymi na tym obszarze dzielnicami miasta Szczecina”

Na podstawie §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia z lewym brzegiem Odry oraz położonymi na tym obszarze dzielnicami miasta Szczecina” zwany dalej Zespołem, w składzie:

Kierownik Zespołu:

1) Kamila Bogusławska - Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;

Członkowie Zespołu:

2) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

3) Jarosław Bondar - Architekt Miasta;

4) Anna Nawacka - Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie;

5) Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin;

6) Radosław Tumielewicz - Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiegow Szczecinie;

7) Krystian Wawrzyniak - Prezes Zarządu Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie;

8) Klaudia Kacprzyk - Dymek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta Szczecin;

9) Sylwia Rogulska - Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie;

10) Dorota Kozanecka - Zastępca Dyrektora Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;

11) Grzegorz Jankowski - Kierownik Referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin;

12) Marcin Charęza - Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

13) Krzysztof Miler - Kierownik w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;

14) Krzysztof Gajewski - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Zespołu należy ocena projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia z lewym brzegiem Odry oraz położonymi na tym obszarze dzielnicami miasta Szczecina”, w związku z ogłoszeniem wstępnego memorandum informacyjnego, a w szczególności w zakresie:

1) potencjalnej lokalizacji inwestycji;

2) szczegółowego zakresu przedmiotowego inwestycji, z podziałem na ewentualne etapy;

3) czasu realizacji proponowanej inwestycji lub poszczególnych etapów;

4)  wymogów technicznych oraz warunków formalnych koniecznych do spełnienia w celu realizacji proponowanej inwestycji;

5) szacunkowej analizy kosztów realizacji inwestycji, ze wskazaniem proponowanych mechanizmów finansowania;

6) ewentualnej formy i zakresu partycypacji w realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego;

7) ogólnej informacji dotyczącej stopnia oddziaływania inwestycji na środowisko oraz poziomu emisji hałasu.

§ 3. Kierownik Zespołu odpowiada za koordynację prac Zespołu, a w szczególności:

1) podejmuje decyzje związane z oceną poszczególnych elementów projektu;

2) kontroluje poprawność oraz terminowość wykonywania obowiązków powierzonych Członkom Zespołu oraz ewentualnym podmiotom zewnętrznym;

3) przedkłada rekomendacje z prac Zespołu Prezydentowi Miasta.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/12/12, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Lidia Markiewicz, dnia: 2018/12/12 15:02:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Markiewicz 2018/12/12 15:02:44 nowa pozycja