Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 431/18 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

Data podpisania: 2018/10/03

Data wejścia w życie: 2018/10/03


Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się do dnia 12 października 2018 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów słabowidzących,niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 i 949 i 2203), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do: klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy; w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających również do klas III szkół podstawowych.
§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds.społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Oświaty, wytworzono: 2019/02/06, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Marta Rup, dnia: 2019/02/06 08:31:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Rup 2019/02/06 08:31:56 modyfikacja wartości
Marta Rup 2019/02/06 08:27:58 modyfikacja wartości
Marta Rup 2019/02/06 08:24:30 nowa pozycja