Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-12-15 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
3. Zatwierdzenie protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 listopada 2015 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 326/15 (komentarzy: 0) - określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina,
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 320/15 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 321/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 322/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 305/15 (komentarzy: 0) - uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok (projekt po autopoprawkach),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 306/15 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne (projekt po autopoprawkach),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 323/15 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 (projekt po autopoprawkach),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 316/15 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2015,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 307/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/8 z obrębu 4069,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 308/15 (komentarzy: 0) - zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Eskadrowej na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 309/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/2 i 6/14 oraz działki 6/7, 6/12 i 6/15 z obrębu 4018,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 310/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 311/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 10/57 z obrębu 4506, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Goleniowskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 319/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 294/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 312/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 313/15 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 314/15 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 315/15 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2016 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 327/15 (komentarzy: 0) - zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 317/15 (komentarzy: 0) - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 324/15 (komentarzy: 2) - uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020,
Projekt odesłany do komisji
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 318/15 (komentarzy: 0) - nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 328/15 (komentarzy: 0) - opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
Projekt odesłany do komisji
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 333/15 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 329/15 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 18
  - 330/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 331/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 332/15 (komentarzy: 0) - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XXVI.276.S.2015
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za rok 2014 i III kwartały 2015 roku.
9. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwaleniem nowego planu miejscowego lub zmianą planu.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin