Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin

04/12/2023

Godzina: 10:30, sala: 275 (lewe skrzydło UM Rada Miasta)

komisje: Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Nazewnictwo ulic.

05/12/2023

Godzina: 10:00, sala: 275 (lewe skrzydło Rada Miasta)

komisje: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju

program:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.11.2023 r.
 2. Projekt budżetu Miasta na rok 2024 - dochody i wydatki majątkowe.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
  - 276/23 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok;
  - 277/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin;
  - 280/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2028.

Godzina: 12:00, sala: s. 275

komisje: Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa

program:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 22.11.2023 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - 300/23 - udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dzielnicowej 5,
  - 301/23 - zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
  - 302/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
  - 303/23 - szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, ustalania ceny nieruchomości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu.
 3. Kwestia dzierżawy nieruchomości przy ul. Staszica 1 i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tym terenie.
 4. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.

06/12/2023

Godzina: 08:30, sala: 275 (lewe skrzydło Rada Miasta)

komisje: Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

program:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miasta:
  304/23 - ustalenia przebiegu ul. Profesora Jana Królewskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  305/23 - ustalenia przebiegu ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  306/23 - zmiany przebiegu ul. Przyjaciół Żołnierza zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  307/23 - zmiany przebiegu ul. Księcia Warcisława I zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  308/23 - zmiany przebiegu ul. Wszystkich Świętych zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  309/23 - zaliczenia części ul. Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  311/23 - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin,
  312/23 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  313/23 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  314/23 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  310/23 - przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku),
 2. Szczecińska Kolej Metropolitalna – omówienie aktualnego stanu realizacji inwestycji.

Godzina: 13:00, sala: 275 (lewe skrzydło UM Rada Miasta)

komisje: Komisja ds. Edukacji

program:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Miasta:
  - 276/22 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok,
  - 286/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  - 287/23 - w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  - 288/23 - w sprawie zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  - 289/23 - w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  - 290/23 - w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby,
  - 291/23 - w sprawie zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie,
  - 292/23 - w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie.

07/12/2023

Godzina: 08:30, sala: 275 (lewe skrzydło Rada Miasta)

komisje: Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 16.10.2023 r.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wydłużenie kadencji rad osiedli.
 4. Omówienie wniosku ws. włączenia do katalogu mebli miejskich projektu "zielonego przystanku".
 5. Omówienie wniosku ws. przywrócenia finansowania dodatkowych zajęć dla zajęć dla przedszkolaków w ramach Miejskiego Programu Jakości.
 6. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.

11/12/2023

Godzina: 09:00, sala: 275

komisje: Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta
  293/23 - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2024-2025",
  294/23 - przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Szczecinie na lata 2024-2028”,
  295/23 - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2024 – 2028,
  296/23 - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2024–2028,
  297/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych,
  298/23 - szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Szczecinie,
 3. Informacja nt. aktualnej sytuacji w kwestii ilości miejsc parkingowych przy szpitalu SPSK1 na ul. Unii Lubelskiej

12/12/2023

Godzina: 08:30, sala: 275 (lewe skrzydło Rada Miasta)

komisje: Komisja ds. Kultury i Promocji

program:

 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 7.11.2023 r. oraz 20.11.2023 r.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 276/22 - budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok (w zakresie kultury i promocji Miasta),
  - 281/23 - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 282/23 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 283/23 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 284/23 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 285/23 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 299/23 - uchylająca uchwałę Nr LII/1461/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 3. Rozpatrzenie wniosków ws. nazw ulic:
  - ulica Tamaryszkowa,
  - ulica Onyksowa,
  - ulica Zielone Pole,
  - ulica Modelarska.

Godzina: 10:00, sala:  

komisje: LV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin

 
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/08/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/07 08:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/07 08:58:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/07/11 09:33:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/23 10:02:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/23 14:23:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/30 09:14:29 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:49:56 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:47:30 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:37:23 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:35:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:08:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:03:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 13:26:30 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2008/01/01 11:34:14 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2007/12/28 16:03:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/20 09:31:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/19 14:09:05 nowa pozycja