Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie Tytuł
636/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
635/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
634/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
633/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
632/21 w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina
631/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
630/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
629/21 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2022 rok
628/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
627/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
626/21 w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, poł. w Sz-e przy ul. Kolonistów 48.
625/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej - dz. nr 48/25 z obr. 4084.
624/21 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
622/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
621/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
620/21 zmieniajace zarządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin oraz uchylenia zarządzeń
617/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
616/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
615/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
614/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
613/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
611/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
610/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
609/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
608/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
607/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
606/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
605/21 w sprawie powołania Komisji konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
604/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
602/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
600/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej
599/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego przy ul. Żabiej 12 w Szczecinie
598/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego przy ul. Żabiej 12 w Szczecinie
597/21 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Szczecin
596/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
595/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
594/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
593/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
592/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
591/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
590/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
589/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
588/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
587/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
583/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
582/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
581/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
580/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
578/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
576/21 w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie: "Willa Lentza"
575/21 w sprawie odwołania p.o. Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie: "Willa Lentza"
574/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
573/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
572/21 w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin
571/21 w spraiwe powołania Komisji Przetargowej
570/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
569/21 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
568/21 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości odszkodowania
567/21 w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw "Szczecińskich pracowni twórczych" oraz wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursu na najem pracowni twórczych
566/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
565/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
564/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
563/21 w sprawie powołania Komosji Przetargowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego nieogrniczonego na zbycie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. Wesołej, działka nr 46/2 z obrębu 4093
562/21 w sprawie dnia wolnego od pracy
560/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
559/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
558/21 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
557/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin
556/21 w sprawie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
555/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
554/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
553/21 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021
552/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
551/21 w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
550/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
549/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
548/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzena przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przygodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/71 z obrębu 2094
547/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
546/21 w spawie powołania Komisji Przetargowej
545/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
544/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021 w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Kultury
543/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
542/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat
541/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w celu umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów
540/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części
539/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe
538/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami
537/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
534/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Ornej, oznaczonej numerem działki 38/3 z obrębu nr 3048
533/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
532/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
531/21 w sprawie powołania Komisji rzetargowej do przeprowadzenia przetargu
530/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Pokoju oznaczonej jako działka nr 9 z o obrębu ewidencyjnego nr 3087
529/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
528/21 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin
527/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
526/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
525/21 w sprawie ustalenia na 2022 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
524/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
522/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
521/21 uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
520/21 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren alarmowych
519/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
518/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
517/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
516/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
515/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
514/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
513/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
512/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
511/21 w sprawie wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2021 roku
510/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn
509/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
508/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
507/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
506/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
505/21 w sprawie regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, ustalania warunków najmu oraz oddawania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
504/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
503/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr U2 położonego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38 w Szczecinie
502/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 3 położonego przy ul. Władysława Nehringa 6 w Szczecinie
501/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 10a położonego przy ul. Dworcowej 6 w Szczecinie
500/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 10 położonego przy ul. Szpitalnej 11 w Szczecinie
499/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
498/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie przy ul. Wiosennej 104, oznaczonej jako działka nr 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038
496/21 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Pokoju
495/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej jako 216/5 z obr. 2076 położonej w rej. K. Brodzińskiego
494/21 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej oznaocznej jako dz. 216/6 z obr. 2076 położonej w rejonie ul. A. Fredry
493/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
492/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
491/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
490/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
489/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych
488/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogr. na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Sz-e, w rejonie ul. Gryfińskiej.
487/21 w sprawie dnia wolnego od pracy
486/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powolania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina
485/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
484/21 uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
483/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
482/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta
481/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
480/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
479/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ
478/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania SZCZECIŃSKIEJ KARTY SENIORA
477/21 uchylające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania "Karty Dojazdowej Stare Miasto" uprawniającej do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu w ciągu ul. Mariackiej oraz ul. Koński Kierat
476/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
475/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
474/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
473/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin
471/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
470/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad Stołczynką dz. nr 14/13, nr 43/4 obr. 3203
469/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
468/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
467/21 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
466/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
465/21 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Szczecin.
464/21 w sprawie ustalenia kwoty oraz terminów wypłat stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2021/2022
463/21 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021
462/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
461/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
460/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
459/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. "Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"
458/21 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
457/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
455/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bułgarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 31/3 z obrębu 2065
454/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 50 z obrębu 4127
451/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
450/21 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
445/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
444/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
443/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
442/21 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022
441/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
440A/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
440/21 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Nazewnictwa Miejskiego
439/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
437/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
436/21 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Aktualizacja i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem – ZSI-WZM”
434/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
433/21 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
432/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
431/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
430/21 w sprawie powołania Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
429/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
428/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
427/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
426/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Gminy Miasto Szczecin
425/21 zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy
424/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b, dz. nr: 5/2 i 37, obr. 1048
423/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
422/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
421/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
420/21 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin
419/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
418/21 w sprawie organizacji i działania miejskiego systemu wykrywania i alarmowania, miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach oraz utworzenia miejskich formacji obrony cywilnej
417/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
416/21 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
415/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
414/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
412/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
411/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki, oznavczonej numerem działki 2/5 z obrębu ewidencyjnego 2074.
410/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
409/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
408/21 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
407/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
406/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Komkursu Ofert
406/21 w sprawie powołania Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
405A/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
405/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
404/21 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
403/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
402/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
401/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
400/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, dz.nr 190/2, obr. 3040
399/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
398/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
397/21 w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie spółdzielczych własnościowych praw do lokali przysługujących Skarbowi Państwa lub Gminie Miasto Szczecin
395/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
394/21 zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
393/21 w sprawie zasad uzywania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin
392/21 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
391A/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
391/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
390/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
389/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Srebrnej 16a - dz. nr 6/2 z obr. 4174
388/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
387/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
386/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
385/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
384/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
383/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
382/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 1a położonego przy ul. Klemensa Janickiego 19 w Szczecinie
381/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr U2 położonego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38 w Szczecinie
380/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
379/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
378/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
377/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majatkowych Urzedu Miasta Szczecin
376/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
375/21 powołania Zespołu ds. organizacji wydarzenia ŻAGLE 2021. ŻEGLARSKI SZCZECIN
374/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
373/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej
372/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
371/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
370/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin
369/21 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych
368/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
367/21 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Małych Ulepszeń
366/21 w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin oraz uchylenia zarządzeń
365/21 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
364/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
363/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
362/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
361/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
360/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
359/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
358/21 wsprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
357/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
356/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego
355/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
354/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata
353/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 13a położonego przy ul. Księcia Ziemowita 3 w Szczecinie.
352/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9a położonego przy ul. Księcia Ziemowita 3 w Szczecinie
351/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
350/21 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
349/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
348/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
347/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Współczesnego w Szczecinie za rok 2020
346/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Lalek ,,Pleciuga” w Szczecinie za rok 2020
345/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Klub Skolwin” w Szczecinie za rok 2020
344/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Krzemień” w Szczecinie za rok 2020
343/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2020
342/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w  Szczecinie za rok 2020
341/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Słowianin” w Szczecinie za rok 2020
340/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za rok 2020
339/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie za rok 2020
338/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie za rok 2020
337/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie za rok 2020
336/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,, 13 Muz” w Szczecinie za rok 2020
335/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 2020
334/21 w sprawie powołania członków Zespołu Nazewnictwa Miejskiego
333/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
331/21 w sprawie określenia trybu i zasad działania Zespołu Nazewnictwa Miejskiego
330/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
329/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
328/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
327/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
326/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
325/21 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
324/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
323/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
322/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
321/21 w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych likwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15
320/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
319/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbycia nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 2/3 z obr. 2020 (ul. Chłodna)
318/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości oznaczonej jako dz. 46/5 z obr. 1084 (rej. ul. Górnośląska)
317/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
316/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
315/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
314/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
313/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
312/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
311/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
310/21 w sprawie składu osobowego Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin
309/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
308/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
307/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
306/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
305/21 Zarządzenie nr 305/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin
304/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
303/21 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021
302/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 13a położonego przy ul. Bogurodzicy 1 w Szczecinie
300/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
299/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
298/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie
297/21 W sprawie powołania Komisji Przetargowej
296/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
295/21 w sprawie Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
294/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38 w Szczecinie.
293/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
292/21 w sprawie zasad postępowania z rzeczami znalezionymi, które stały się własnością Gminy Miasto Szczecin
291/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
290/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
289/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
288/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
287/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr P1 położonego przy ul. Karola Huberta Rostworowskiego 31 w Szczecinie
285/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
284/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
283/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
282/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
281/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
280/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczcin
279/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
278/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
277/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
276/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
275/21 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021
274/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
273/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
272/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021 w Urzędzie Miasta Szczecin
271/21 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
270/21 Zarzadzenie nr 270/21 w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina nr 1116, 1117, 3005, 3103, 4001, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2066, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105.
269/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
268/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
267/21 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga" w Szczecinie
266/21 w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
265/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
264/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
263/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
262/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
261/21 w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
260/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Ornej oznaczonej numerem działki 38/3 z obr. nr 4048
259/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
258/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
257/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
256/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
255/21 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad rachunkowości
254/21 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
253/21 w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
252/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
251/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
250/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego przy ul. Wielkopolskiej 16 w Szczecinie
249/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego przy ul. Jagiellońskiej 23 w Szczecinie
248/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
247/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
246/21 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z obszaru zagrożonego eksplozją niewybuchu
245/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby dla Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie
244/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego nr 16 przy ul. Długosza 18A
243/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
242/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
241/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
240/21 w srpawoe zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
239/21 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin.
238/21 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
237/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
236/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 24 położonego przy ul. Jana Żupańskiego 14-oficyna w Szczecinie
235/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
234/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin
233/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego nr 9B przy ul. Bolesława Krzywoustego 63
232/21 zarządzenie zmieniające Międzyodrze
231/21 zarzadzenie zmieniające Głębokie
229/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu
228/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
227/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka
226/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
225/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
224/21 w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów za wybitne osiągnięcia szkolne
223/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
221/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
220/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
219/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Wymarzonej, dz. nr: 34/22, obr. 2012.
218/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej w Szczecinie przy ul. Bulwar Gdański 9 - działka nr 10/7 obręb 1086
217/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołędziowej 32A, dz. nr: 44/4 obr. 4043
216/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego nr 8A przy al. Bohaterów Warszawy 104
215/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
214/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
213/21 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
212/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
211/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
210/21 w sprawie powołania Komisji stypendialnej ds. stypendiów naukowych
209/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina
208A/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
208/21 w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miasto Szczecin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
207/21 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta Szczecin tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa.
206/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
205/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
204/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
203/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
202/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków identyfikujących Gminę Miasto Szczecin
201/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
200/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Pszennej 43, działka nr 69, obr. 4079
199/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
198/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
197/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
196/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
195/21 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków dotyczących naboru projektów związanych z realizacją zadania Estetyzacja Miasta
194/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
193/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
192/21 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
191/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
190/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
189/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
188/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Ks. Jana Długosza 9 w Szczecinie.
187/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
186/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
185/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego przy al. Wyzwolenia 101 w Szczecinie
184/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2021 rok
181/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie „Willa Lentza” oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji
180/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
179/21 w sprawie systemu informatycznego służącego do zarządzania i rejestrowania rozmów
178/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
177/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
176/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
175/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
174/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
173/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
171/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
170/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej przy ul. Klonowica dz. nr 23/7 obr. 2046
169/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej przy ul. Klonowica dz. nr 23/21 obr. 2046
168/21 w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
167/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Ludwika Solskiego 1 w Szczecinie.
166/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7 położonego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 6 w Szczecinie
165/21 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydatana stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie „Willa Lentza” oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji
164/21 w sprawie procedury waloryzacji odszkodowań ustalonych w decyzjach administracyjnych
163/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w rejonie ul. Wymarzonej, działki nr: 34/28, 34/29, obr. 2012
162/21 w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiacej działki numer 21/4, 22/4 położonej przy ul. Wolframowej
161/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
160/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości oznaczonej jako dz. 46/5 z obr. 1084, poł w rej. ul. Górnośląskiej
158/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
157/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
156/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
155/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
151/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
151/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
150/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
149/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”
148/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
147/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
146/21 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy w zakresie obsługi inwestorów i biznesu w Gminie Miasto Szczecin
145/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
144/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
143/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
142/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
141/21 w sprawie dnia wolnego od pracy
140/21 w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin
139/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
138/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
137/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
136/21 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin
135/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
133/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
132/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań
131/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
130/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
129/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
127/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
126/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
125/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
124/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
123/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
122/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
121/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
120/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
119/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
118/21 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin
117/21 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
116/21 w sprawie regulaminu prac komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
115/21 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
113/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
111/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
110/21 w sprawie powolonia Komisjii Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Duńskiej - dz. nr 141 z obr. 3079.
109/21 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
108/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. Likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta
107/21 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Standardu Politryki Rachunkowości w Gminie Miasto Szczecin
106/21 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
106/21 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
105/21 zarządzenie zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
104/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
103/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
103/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
102/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Komkursu Ofert
101/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 2/3 z obr. 2020 położonej w rejonie ul. Chłodnej w Szczecinie
100/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
99/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
98/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin
97/21 w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur audytu wewnętrznego
96/21 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2021 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin
95/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
94/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
93/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
92/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
91/21 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Kapituły Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina
90/21 w spraie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecine w rej. ul. Rumiankowej oznaczonej numerem działkli 137/3 z obr. ewid. nr 4209
89/21 zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
88/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
87/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
86/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
85/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Komkursu Ofert
83/21 w sprwie powołania Komisji Przetargowej
82/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
81/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej miesięcznej opłaty do przetargu na dzierżawę urządzeń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami sportowymi przy ul. Karłowicza, Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie
80/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
79/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
78/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odborczej w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
77/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
76/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
75/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
74/21 w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina
73/21 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
71/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych gminy Miasto Szczecin
70/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
69/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
68/21 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin
67/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej, oznaczonej numerem działki 137/1 z obrębu ewidencyjnego nr 4209
66/21 zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
65/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Szczecin
64/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
63/21 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza
62/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miasta Szczecin
61/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
60/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
59/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
58/21 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
57/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
56/21 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
55/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
54/21 w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną w Szczecinie”
53/21 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzającej Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin
52/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
51/21 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
51/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
49/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
48/21 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
47/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
46/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części
45/21 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
44/21 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2021
43/21 w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
42/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
41/21 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
40/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
39/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin
38/21 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
37/21 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. równości Gminy Miasto Szczecin
36/21 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. równości Gminy Miasto Szczecin
35/21 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
34/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
33/21 W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 20
32/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
31/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
30/21 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
29/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
28/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
27/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
26/21 w sprawie komisji konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
25/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
24/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
22/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szerokiej 8b i Szerokiej 8c
21/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
20/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
19/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
18/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
17/21 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 126, oznaczonej numerem działki15/5 z obrębu ewidencyjnego 4183
16/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
15/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
14/21 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach Wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
13/21 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
12/21 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecin
11/21 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
10/21 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
9/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
8/21 w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina nr 2062, 2063, 2067, 2068, 2070, 2072, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079.
7/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowejdo Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
7/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
6/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
6/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
5/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
4/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
3/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
2/21 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
1/21 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin