Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 573/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2021/12/07

Data wejścia w życie: 2021/12/08


                                                        ZARZĄDZENIE NR 573/21
                                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                          z dnia 7 grudnia 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 25 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) udostępnianie i przekazywanie informacji publicznej, informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępnianie otwartych danych publicznych w zakresie działania wydziału/biura oraz współpraca z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w tym zakresie; ”
2) w § 29 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) przyjmowanie wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i prowadzenie działań następczych w Urzędzie.”
3) w § 61 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koordynowanie i nadzór nad udzielaniem informacji publicznej, informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępnianiem otwartych danych publicznych przez jednostki organizacyjne Urzędu;”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2021 r.
 

 

                                                              Prezydent Miasta

                                                              Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2021/12/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2021/12/16 09:31:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2021/12/16 09:31:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2021/12/15 14:41:13 nowa pozycja