Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 322/14 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/07/23

Data wejścia w życie: 2014/08/06


ZARZĄDZENIE NR 322/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 lipca 2014 r.

zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116 poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704 z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700 z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908, poz. 1110, z 2013 r. poz. 2, poz. 675, poz. 896, poz. 1028, z 2014 r. poz. 208) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183, z 2013 r. poz. 645) zarządzam, co następuje : 
§ 1. W regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 550/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 31 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może okresowo zmienić rozkład czasu pracy, w tym ustalić różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, w ten sposób, że co najmniej na tydzień przed przewidywaną zmianą podaje pracownikowi do wiadomości harmonogram czasu pracy obejmujący co najmniej 1 miesiąc.”;
2) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia spraw osobistych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela dyrektor na pisemny wniosek pracownika, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia, z zastrzeżeniem ust. 2”;
3) po § 59 dodaje się § 591 w brzmieniu: 
"§ 591 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić pisemny wniosek pracownicy złożony nie później niż 14 dni po porodzie o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z odrębnych przepisów, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z odrębnych przepisów. 
2. Pracownica może na zasadach określonych w odrębnych przepisach zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić pisemny wniosek pracownicy złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. 
3. Pracownica może na zasadach określonych w odrębnych przepisach zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić pisemny wniosek pracownicy złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. 
4. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 i 3, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może na zasadach określonych w odrębnych przepisach złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu odpowiednio dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części albo urlopu rodzicielskiego w całości lub w części. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (urlopu rodzicielskiego) albo z części takiego urlopu.";
4) § 60 otrzymuje brzmienie: 
„§ 60. 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński na zasadach i w wymiarze określonych w odrębnych przepisach. 
2. Pracownica ma prawo, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek. 
3. W przypadku, gdy pracownica uprawniona do urlopu macierzyńskiego wymaga opieki szpitalnej oraz w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
4. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego na zasadach i w wymiarze określonych w odrębnych przepisach. 
5. Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego na zasadach i w wymiarze określonych w odrębnych przepisach. 
6. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego na zasadach i wymiarze określonych w odrębnych przepisach. 
7. Pracodawca na wniosek pracownicy udziela jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.”;
5) w § 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 63. 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do czternastu lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”;
6) § 64 otrzymuje brzmienie: 
„§ 64. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnień określonych w § 60 ust. 4, § 61 i § 63 może korzystać jedno z nich. W zakresie uprawnienia określonego w § 61 ust. 1 ograniczenie to nie obowiązuje przez okres trzech miesięcy korzystania z urlopu wychowawczego.”;
7) ) w § 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wypłata wynagrodzenia następuje w kasach prowadzonych przez bank obsługujący budżet Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych.”;
8) w Załączniku Nr 2 do regulaminu pracy - I. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
9) Załącznik Nr 3 do regulaminu pracy - Zasady przydzielania pracownikom odzieży służbowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
10) załącznik do zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, stanowiących Załącznik Nr 6 do regulaminu pracy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości zmiany regulaminu pracy. 
2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu pracy na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w Uminecie. 


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/07/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2014/07/29 13:38:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2014/07/29 13:38:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/07/29 13:29:05 nowa pozycja