Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 284/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2013/07/02

Data wejścia w życie: 2013/07/02


ZARZĄDZENIE NR 284/13

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 2 lipca 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art.5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 6 ust. 2 i 3 i § 7 ust. 2 Regulaminu w sprawie zasad trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

 § 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Szczecin polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin następujących części obszaru Gminy Stare Czarnowo:

 1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce oraz nieruchomości do nich przylegających,

 2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla „Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce”,

 3) osady Sosnówko, w skład której wchodzą nieruchomości leżące przy ulicach Dobropole, Pyrzyckiej, Mostowej i Topolowej wraz z częścią ulicy Topolowej z obrębu Śmierdnica Las,

 4) części osady Mazurkowo z obrębu Śmierdnica Las (koniec ulicy Sennej).

 2. Obszar proponowanej zmiany granic ilustrują załączniki graficzne nr 1-4 do Zarządzenia.

 3. Wykazy ulic i numerów budynków wchodzących w skład osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami osiedla i odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 28 Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie w dniu 19.07.2013 w godzinach 17:00-19:00 w sali 44.

 5. Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin oraz osiedlowych tablicach ogłoszeń.

 6. Uprawnionymi do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym są osoby, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie.

 § 2. 1. Porządek otwartego spotkania konsultacyjnego obejmuje:

1) przedstawienie sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) dyskusję,

3) udzielenie wyjaśnień w sprawie,

4) wypełnienie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

 2. Wypełnienie ankiety, o której mowa w ust. 1 pkt 4 polegać będzie na zakreśleniu przez mieszkańców rubryki: „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. Ankiety zostaną wydane osobom uprawnionym podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.

 § 3. 1. Ze spotkania konsultacyjnego zostanie sporządzony protokół.

 2. Wzór protokołu z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 4. Jednostka organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

 § 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

 § 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju.

 § 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 8. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Protokoł z konsultacji społecznych


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/07/15, odpowiedzialny/a: Andrzej Durka, wprowadził/a: Tomasz Kakowski, dnia: 2013/08/26 10:48:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Kakowski 2013/08/26 10:48:10 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2013/07/15 14:44:06 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2013/07/15 13:52:11 nowa pozycja