Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 381/12 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2012/08/16

Data wejścia w życie: 2012/08/16


ZARZĄDZENIE NR 381/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 202/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin w § 2 dodaje się pkt 22 i 23 odpowiednio w brzmieniu:
"22) przekazywaniem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach, w szczególności o:
a) uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji,
b) uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z licencji,
c) wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz wykreśleniu z rejestru,
23) informowaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków o dokonywanych uzgodnieniach związanych z planami inwestycyjnymi, projektami oraz pracami budowlanymi, konserwatorskimi i innymi działaniami na obszarach oraz przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków."

§ 2. W szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 202/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
 

1) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W zakresie monitorowania realizacji projektów strategicznych:
1) opracowywanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina zgodnie z procedurą oraz koordynowanie działań w celu zapewnienia spójności programu ze Strategią Rozwoju Miasta oraz z prognozą wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Miasta,
2) zapewnienie zgodności rocznych planów inwestycyjnych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym i Strategią Rozwoju Miasta oraz prognozą wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Miasta. "
b) w ust. 3 pkt 3 i 10 otrzymują odpowiednio brzmienie:
"3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu, przyjmowanie wniosków o wszczęcie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,"
"10) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie miejscowych planów zagospodarowania, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych,",

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W zakresie realizacji strategii zarządzania marką Miasta:
1) stałe współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi na rzecz budowania jednorodnego, pożądanego wizerunku Szczecina w polskich i zagranicznych grupach docelowych,
2) wypracowywanie zasad używania i zarządzania znakami towarowymi identyfikującymi Gminę Miasto Szczecin, w tym: logotypami, herbem, flagą oraz nazwą Miasto Szczecin oraz prowadzenie spraw w zakresie używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin,
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji i sublicencji na używanie znaków towarowych w celach komercyjnych oraz niekomercyjnych.",

3) w § 8 :
a) w ust. 1:
- w pkt 1 dodaje się lit l w brzmieniu:
"l) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem Szczecińskiej Karty Rodzinnej,"
- w pkt 2 skreśla się lit. e,
b) w ust. 9 po pkt 1 dodaje się pkt 1¹ w brzmieniu:
"1¹) przekazywanie do CEIDG imion i nazwisk pracowników Urzędu Miasta dokonujących z upoważnienia Prezydenta Miasta czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o wpis do CEIDG, przekształcaniem ich na formę dokumentu elektronicznego, przesyłaniem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i opatrywanie ich podpisem elektronicznym,",

4) w § 11 w ust. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
"18)wdrażanie i prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej, w tym udzielanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej dyrektorom szkół i placówek oświatowych, kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz innym osobom przez nich wskazanym.",

5) w § 13 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem nieruchomości zagospodarowanych obiektami sportowymi.",

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W zakresie nadzoru nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny i systemem pieczy zastępczej :
1) współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie koordynatorem systemu pomocy społecznej Miasta, organizatorem wsparcia rodziny i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
2) współdziałanie w zakresie opracowywania projektów i programów strategii rozwiązywania problemów społecznych, sporządzanie bilansów potrzeb w tym zakresie,
3) opracowywanie projektów i programów w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i organizacji systemu pieczy zastępczej wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta oraz tworzenie i nadzorowanie programów osłonowych, w tym udział w opracowaniu programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez Miasto i jednostki nadzorowane przez Wydział,
4) współdziałanie w zakresie organizowania działań integracyjnych i pomocy społecznej podejmowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
5) sprawowanie nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
a) dokonywanie oceny poziomu realizowanych świadczeń,
b) przygotowywanie projektów aktów prawnych,
c) analizowanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i przedstawianych w tym zakresie wniosków,
6) przeprowadzanie we współpracy z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych konkursów na realizację zadań publicznych, przygotowywanie umów z zakresu działalności pożytku publicznego oraz nadzór nad ich realizacją,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
8) przygotowywanie wniosków o zatrudnienie, zwolnienie, przeszeregowanie i nagradzanie dyrektorów nadzorowanych jednostek,
9) zapewnianie pomocy socjalnej - przekazywanie dotacji na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przybywającym do Szczecina repatriantom,
10) potwierdzanie oświadczeń o sprawowaniu opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej,
11) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Inwestycji Miejskich,
12) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych,
13) zlecanie i nadzór nad realizacją zadań i usług z obszaru polityki społecznej realizowanych przez inne podmioty i instytucje na rzecz mieszkańców Szczecina,
14) koordynowanie działań związanych z realizacją Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, w szczególności:
a) wdrażanie, bieżące prowadzenie i monitorowanie funkcjonowania Programu,
b) przyznawanie certyfikatów Miejsce Przyjazne Rodzinie."

7) w § 18 uchyla się ust. 2,

8) w § 19:
a) w ust. 1 pkt 29 otrzymuje brzmienie:
" 29) czasowe udostępnianie nieruchomości",
b) w ust. 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
"17) koordynowanie spraw związanych z gromadzeniem dokumentacji związanej z wpływającymi do Gminy i Skarbu Państwa sprawami o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości drogowych",
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
"10. W zakresie nadzoru i współpracy z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK), Towarzystwami Budownictwa Społecznego (STBS i TBS „Prawobrzeże”) oraz Szczecińskim Centrum Renowacyjnym (SCR) w zakresie gospodarowania nieruchomościami:
1) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru i kontroli ZBiLK w zakresie działalności,
2) koordynowanie spraw związanych ze skargami i wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,
3) nadzór nad planowaniem i wykonywaniem przez ZBiLK rozbiórek budynków i budowli stanowiących mienie komunalne i Skarbu Państwa,
4) podejmowanie działań w celu zapewniania lokali mieszkalnych dla zapraszanych repatriantów poprzez wykorzystanie otrzymanej na ten cel dotacji,
5) współpraca z podmiotami reprezentującymi interesy właścicielskie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
6) kontrola realizacji umów o zarządzanie zasobem mieszkaniowym zawartych przez Miasto.",

9) w § 20:
a) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem nieruchomości związanych z infrastrukturą transportową."
b) w ust. 10 po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:
"33) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem terenów cmentarnych i około cmentarnych.",

10) w § 27 :
a) w ust. 1 skreśla się pkt 16,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. W zakresie nadzoru nad Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej w zakresie realizacji przez jednostkę zadań statutowych dotyczących obsługi Urzędu."

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że przepisy § 2 pkt 5 i 9 wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2012 r.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/08/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/24 14:37:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/24 14:37:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/24 11:20:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/24 11:15:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/24 10:55:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/23 14:16:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/23 14:15:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/23 13:33:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/23 13:32:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/23 13:32:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/08/23 13:30:16 nowa pozycja