Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 65/12 w sprawie opracowania i wdrożenia zasad sporządzania wniosków o płatność dla Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2012/02/15

Data wejścia w życie: 2012/02/15


ZARZĄDZENIE NR 65 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie opracowania i wdrożenia zasad sporządzania wniosków o płatność dla Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.


    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady opracowania wniosków o płatność dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin” w Urzędzie Miasta Szczecin – zwaną dalej procedurą stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                           Prezydent Miasta
                                                                                                                             Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/02/15, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/05/09 10:39:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/05/09 10:39:55 nowa pozycja