Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 89/12 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Data podpisania: 2012/02/28

Data wejścia w życie: 2012/02/28


ZARZĄDZENIE NR 89/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

        Na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), § 11 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (zm. Uchwała Nr XXXIII/832/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r., Uchwała Nr XLVII/1197/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r., Uchwała Nr XIV/336/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r.), zarządzam, co następuje:


    § 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 

    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 469/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/05/18, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/30 14:59:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/30 14:59:35 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/05/18 11:26:14 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/05/18 11:17:03 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/05/18 11:13:44 nowa pozycja