Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 251/12 w sprawie zasady koordynowania działań podejmowanych na rzecz realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/05/30

Data wejścia w życie: 2012/05/30


Zarządzenie Nr 251/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia  30 maja 2012 r.

w sprawie zasady koordynowania działań podejmowanych na rzecz realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy
w Gminie Miasto Szczecin.
 

 

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje: 

§ 1.   Ustala się zasady dotyczące koordynowania działań podejmowanych na rzecz realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy w Gminie Miasto Szczecin , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. koordynowania realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczecin. 

§ 4.  Traci moc Zarządzenie Nr 570/06 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia
23 października 2006 r. w sprawie trybu prowadzenia i koordynowania działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, na realizację zadań własnych Gminy oraz przyjęcia Procedury przygotowywania Wniosków aplikacyjnych dla Projektów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/05/30, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk , wprowadził/a: Dorota Kozanecka, dnia: 2012/06/12 11:29:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Kozanecka 2012/06/12 11:29:12 modyfikacja wartości
Dorota Kozanecka 2012/06/12 09:54:27 nowa pozycja