Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO IM. FLORIANA KRYGIERA W SZCZECINIE


Szanowni Państwo,
 
W dniu 23.10.2013 r. w budynku Basenu Olimpijskiego „Floating Arena” przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie odbyło się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.
 
I NAGRODĘ przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 100514 (nr kodujący 9) - liczba uzyskanych punktów 627.
Autor pracy: Pracowania Projektowa Janusz Pachowski – PPiP, ul. Prądzyńskiego 5, 05-080 Izabelin, Polska
 
II NAGRODĘ przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 789100 (nr kodujący 18) - liczba uzyskanych punktów 578.
Autor pracy: BAUREN Renke Piotr, ul. Świerklańska 12, 44-200 Rybnik, Polska
 
III NAGRODĘ przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 100100 (nr kodujący 8) - liczba uzyskanych punktów 560.
Autor pracy: URBICON Sp. z o.o., ul. Trentowskiego 34, 71-303 Szczecin, Polska
                      i PG-Projekt Biuro Projektów Paweł Gębka, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław, Polska
 
WYRÓŻNIENIE przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 242610 (nr kodujący 10) - liczba uzyskanych punktów 534.
Autor pracy: magma architecture GmbH, Charlottenstrasse 95, 10969 Berlin, Niemcy
                      i Happold Ingenieurbüro GmbH, Pfalzburger Straβe 43-44, 10717 Berlin, Niemcy

Nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy!

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe   


 

Szanowni Państwo !

 
W związku z brakiem jednoznacznego oznaczenia zakresu schematu obiektu stadionu na Załączniku nr 18 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, o którym mowa w §10 ust. 4 pkt 2) lit. c) Regulaminu, w imieniu Organizatora konkursu informujemy, że minimalny zakres przedmiotowego schematu powinien obejmować teren przedstawiony na Załączniku nr 16  Regulaminu - w żółtej ramce.
 

Szanowni Państwo,

Organizator konkursu umieszcza ujednolicony tekst Regulaminu konkursu, wprowadzony Zarządzeniem Nr 334/2013 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2013 r., który zawiera zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu oraz zapisy doprecyzowujące Regulamin. Tekst Regulaminu znajduje się na dole strony w załączniku do ogłoszenia.


 Szanowni Państwo,

Organizator konkursu przekazuje odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu oraz doprecyzowuje zapisy Regulaminu konkursu. Informacje znajdują się na dole strony w załączniku do ogłoszenia.


Szanowni Państwo,

Organizator konkursu dopuścił do udziału w konkursie uczestników zgodnie z poniższą listą:

LISTA


Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Szczecin zarządzeniem Nr 255/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku dokonał zmiany zapisów § 3 ust. 1 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Wprowadzone zmiany dotyczą terminów przewidzianych w konkursie: 

Czynność

Termin

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

do dnia 10.06.2013 r. do godziny 15:00

(liczy się termin potwierdzenia dostarczenia Wniosku do Organizatora konkursu)

Zawiadomienie Uczestnika konkursu o dopuszczeniu, bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych

do dnia 08.07.2013 r.

(zmiana z 26.06.2013 r.)

Składanie pytań przez Uczestników dotyczących Regulaminu konkursowego

do dnia 17.07.2013 r.

(zmiana z 08.07.2013 r.)

Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu

do dnia 24.07.2013 r.

(zmiana z 12.07.2013 r.)

Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie

do dnia 08.10.2013 r. do godziny 14:00

(liczy się termin potwierdzenia dostarczenia pracy do Organizatora konkursu)

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa

dnia 23.10.2013 r.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu nie uległy zmianie.


Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej

dnia 15/05/2013 (Dz.U./S S93)

PL - Szczecin: Usługi projektowania architektonicznego2013/S 093-158540

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Biuro Strategii, Urząd Miasta Szczecin
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245054
E-mail: abednarz@um.szczecin.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: www.szczecin.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.szczecin.pl/konkursy

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

II.1.2)Krótki opis:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej do realizacji koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy.

II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikami konkursu, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
a) wykonania co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obiektu o charakterze widowiskowym lub sportowym o kubaturze minimum 8000m3 oraz zadaszenia o rozpiętości co najmniej 18m, lub
b) wykonania co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stadionu z pełnym zadaszeniem trybun.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadania w składzie zespołu:
a) architekta z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
b) konstruktora z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
5) w przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Uczestników, albo wszyscy Uczestnicy wspólnie,
6) braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.,
7) w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - posiadania równorzędnego, opisanego w pkt 4 wykształcenia, wiedzy i doświadczenia.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
1) wchodzą w skład Sądu Konkursowego,
2) wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy czynności przygotowawczych wykonywanych przed wszczęciem postępowania),
3) są pracownikami Zamawiającego lub działają w konkursie, jako jego przedstawiciele oraz wszystkie inne osoby, które zgodnie z zapisami art. 17 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu

Otwarty

IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów merytorycznych (łącznie 100 pkt):
1) funkcjonalność i efektywność wykorzystania terenu – 25 pkt,
2) rozwiązania przestrzenne - spójność kompozycji – 25 pkt,
3) walory architektoniczne – 40 pkt,
w tym: funkcja – 15 pkt, oryginalność – 15 pkt, estetyka – 10 pkt,
4) ekonomika rozwiązań realizacyjnych i związanych z tym kosztów realizacji inwestycji – 10 pkt.

IV.4)Informacje administracyjne

IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.6.2013 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data: 10.6.2013 - 15:00

IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.5)Nagrody i sąd konkursowy

IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):

Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami w konkursie są:
1) nagrody pieniężne:
a) I nagroda – 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) II nagroda – 30 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
c) III nagroda – 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
d) jedno wyróżnienie w wysokości 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
2) zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I nagroda)

IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników

nie dotyczy

IV.5.3)Zamówienia po konkursie

Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: nie

IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego

1. Zbigniew Maćków
2. Ewa Nosek
3. Jarosław Bondar
4. Maciej Gardiasz
5. Jacek Kwieciński
6. Piotr Dykiert
7. Waldemar Gill

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) Wniosek o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie - Załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) Oświadczenie Uczestnika o spełnieniu warunków udziału w konkursie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) Oświadczenie Uczestnika o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 3 do Regulaminu,
4) Oświadczenia Uczestnika o związaniu Regulaminem konkursu oraz akceptacji jego warunków – Załącznik nr 4 do Regulaminu,
5) Oświadczenie Uczestnika o zastrzeżeniu jawności informacji – Załącznik nr 5 do Regulaminu,
6) Oświadczenie o prawach autorskich – Załącznik nr 6 do Regulaminu,
7) Wykaz członków zespołu autorskiego Uczestnika, którzy spełniają warunki Regulaminu zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu – Załącznik nr 7 do Regulaminu,
8) Wykaz wykonanych prac podobnych, które spełniają warunki § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane –
Załącznik nr 8 do Regulaminu,
W przypadku składania wniosku wspólnego załączniki nr 1–2 i 4–8 podpisuje pełnomocnik, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu w imieniu wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie.
W przypadku składania wniosku wspólnego załącznik nr 3 składa każdy z Uczestników składających wspólny wniosek.
9) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu.
W przypadku składania wniosku wspólnego ww. dokument składa każdy z Uczestników składających wspólny wniosek, o ile prowadzi działalność gospodarczą.
10) Pełnomocnictwa, o których mowa w § 7. ust. 4 Regulaminu, upoważniające do podpisywania wszystkich dokumentów oraz występowania we wszystkich sprawach związanych z udziałem w niniejszym konkursie. Dokument należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Dokument obowiązkowy w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14.5.2013Załączniki:

dokumentacja fotograficzna [249 MB]

model 3D [95,5 MB]

Studium UiKZP [126 MB]

Załączniki nr 1-10 do Regulaminu_wersja edytowalnaWyjaśnienia treści SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/05/15
udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/10/23, odpowiedzialny/a: Biuro Strategii, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2015/09/09 11:18:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2015/09/09 11:18:23 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/09/09 10:56:02 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/11/19 12:11:07 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/11/19 12:10:14 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/11/19 09:17:28 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/11/18 14:10:45 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/11/18 13:59:13 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/11/18 13:04:09 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/10/25 14:13:30 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/10/25 14:12:30 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/10/24 15:23:48 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/10/24 15:22:44 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/10/02 14:16:37 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/10/02 14:15:31 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/08/01 11:10:10 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/07/26 10:52:44 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/07/26 10:48:06 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/07/24 14:04:24 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/07/08 17:26:11 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/07/08 17:24:34 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/06/24 10:11:20 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/05/23 10:29:42 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/05/15 13:15:38 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/05/15 11:19:26 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/05/14 14:38:22 nowa pozycja