Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE PLACU ORŁA BIAŁEGO W SZCZECINIE WRAZ Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA W OBSZARZE WYZNACZONYM PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO, UL. FARNĄ I SOŁTYSIĄ, UL. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO I UL. TKACKĄ


Szanowni Państwo, poniżej znajdują się tabele dotyczące głównych zagadnień poruszanych w korespondencji, która wpłynęła do Urzędu Miasta Szczecin do dnia 07.04.2019 r., po spotkaniu z mieszkańcami miasta w dniu 06.03.2019 r. w sali sesyjnej Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Szczecin, związanym z rostrzygnietym  „Konkursem na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką”.

TABELA NR 1

TABELA NR 2


Szanowni Państwo, poniżej link do uzasadnienia w sprawie unieważnienia „Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką”

Uniewazneinie_Konkursu_Plac_Orla_Bialego.pdf


Szanowni Państwo, W tabeli poniżej znajdują się informacje o pracach konkursowych, złożonych w terminie określonym w Regulaminie konkursie:

LISTA AUTORÓW PRAC W KONKURSOWYCH
Nr pracy Nr nadany przez uczestnika Uczestnik Adres Miejsce Ilość uzyskanych punktów
1 866998 Dream Worlds sp. z o.o. ul. Obrzeżna Północna 17 b, 41-400 Mysłowice 9 263
2 213025 SO.D.A. - Studio Dobrej Architektury - Marek Ostrowski ul. Łabędzia 29/6, 71-453 Szczecin 6 365
3 055210 Michał Rudnicki, Aleksandra Krzywańska, Michał Dołbniak, Maja Matuszewska ul. Chodkiewicza 7/88, 02-593 Warszawa 5 378
4 271013 Kinga Harmcza, Aleksandra Zyber, Aleksandra Sobolewska, Klaudia Babska, Piotr Zaniewski Witkowo, Szczecin, Police 11 252
5 909183 Górski Chmielewska Architekci Sp. z o.o., Pracownia Architektury Krajobrazu "Trzy małe drzewka" Natalia Maćków ul. Kolumba 88/89 lok. 114, 70-035 Szczecin, ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin 4 401
6 182805 Jakub Gołębiewski, Romea Muryń, Maya Shopova ul. Ks. Piotra Skargi 4/10, 71-422 Szczecin 8 311
7 013117 Mateusz Mastalski, Ryo Abe Dania, Japonia 7 312
8 123322 S.LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Katarzyna Wirkus ul. Wielkopolska 37/9,70-450 Szczecin 12 219
9 575893 Biuro Projektów B.P.B.M. "Bimor" Sp. z o.o., arch. Krystyna Zagórska, arch. Sebastian Łabędź, arch. Krzysztof Żywucki ul. Pomorska 144, 70-812 Szczecin 13 217
10 614883 Weronika Kurdziałek, Mateusz Słoboda, Bartosz Wojciechowski, Zuzanna Sprogis, Maciej Witczak ul. Armii Krajowej 7/25, 62-700 Turek 10 259
11 962883 ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin 2 549
12 508297 Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J. ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin 1 576
13 222057 DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin 3 501

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.01.2019 r. w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu: „Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką”. Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

p. Jacek Bułat - SARP Oddział Poznań

Członkowie Sądu konkursowego:

p. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

p. Ireneusz Lech - SARP Oddział Szczecin

p.  Michał Bay – SARP Oddział Szczecin

p.  Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

p. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego

dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

I NAGRODA– 30 000,00 zł brutto

– praca nr 12 (nr nadany przez uczestnika 508297)

Autor pracy: Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J.,

ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 576 pkt

 

II NAGRODA– 15 000,00 zł brutto

– praca nr 11 (nr nadany przez uczestnika 962883)

Autor pracy: ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk

ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 549 pkt

 

III NAGRODA –10 000,00 zł brutto

– praca nr 13 (nr nadany przez uczestnika 222057)

Autor pracy: DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 501 pkt

 

WYRÓŻNIENIE –5 000,00 zł brutto

- wyróżnienie – praca nr 5 (nr nadany przez uczestnika 909183)

Autor pracy: Górski Chmielewska Architekci Sp. z o.o., Pracownia Architektury Krajobrazu "Trzy małe drzewka" Natalia Maćków

ul. Kolumba 88/89 lok. 114, 70-035 Szczecin, ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 401 pkt

 

WYRÓŻNIENIE –5 000,00 zł brutto

- wyróżnienie – praca nr 3 (nr nadany przez uczestnika 055210)

Autor pracy: Michał Rudnicki, Aleksandra Krzywańska, Michał Dołbniak, Maja Matuszewska

ul. Chodkiewicza 7/88, 02-593 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 378 pkt

WYRÓŻNIENIE –5 000,00 zł brutto

-wyróżnienie – praca nr 2 (nr nadany przez uczestnika 213025)

Autor pracy: SO.D.A. - Studio Dobrej Architektury - Marek Ostrowski

ul. Łabędzia 29/6, 71-453 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 365 pkt

 


Ogłoszenie nr 530020965-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.
Szczecin: Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak
Numer ogłoszenia: 500176222-N-2018
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
tak
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego oraz ulicy Tkackiej w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.
II.3) Główny kod CPV: 71220000-6
 
SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:
Liczba uczestników 13
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 13
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0

III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO
31/01/2019
Konkurs został unieważniony
nie

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J., , ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin, , ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 30000 
Informacje dodatkowe:
I Nagroda - 30.000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji o udzielenie zmaówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki będą prace i czynności polegające na wykonaniu koncepcji ostatecznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk, , ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin, , ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 15000 
Informacje dodatkowe:
II nagroda - 15.000,00 zł brutto
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, , ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin, , ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 10000 
Informacje dodatkowe:
III nagroda - 10.000,00 zł brutto

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników „Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną
i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką
".

Uroczystość odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Akademii Sztuki w Szczecinie przy Pl. Orła Białego 2 w "Czarnej Sali".

Po uroczystości wręczenia nagród odbędzie się dyskusja z uczestnikami konkursu, sędziami konkursowymi i zaproszonymi gośćmi.

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w w lokalu przy ul. Staromłyńskiej 19 (wejście do budynku na rogu ul. Koński Kierat i ul. Staromłyńskiej) i będzie otwarta od 31 stycznia do 28 lutego 2019 r.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Zamawiający udostepnia aktualizację podkładu geodezyjnego.

podkład geodezyjny-aktualizacja

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Zamawiający udzielił odopowiedzi na pytania Uczestników konkursu dotyczące regulaminu konkursu.

Odpowiedzi

Załącznik mapowy

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zamieszczeniu Regulaminu konkursu w języku angielskim (jedynie do celów informacyjnych, tekst nie jest wiążący dla uczestników konkursu). Obowiązującym dokumentem jest Regulamin konkursu w języku polskim.

 


 Ogłoszenie nr 500176222-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

Szczecin: 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL): 
www.szczecin.pl/konkursy

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w formie PISEMNEJ.

pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. nr 271A, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 

Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką


II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego oraz ulicy Tkackiej w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.


II.3) Główny kod CPV 71220000-6 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania uczestnictwa w konkursie: 1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: a) art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 2) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3) W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. 4) W celu potwierdzenia spełniania tych warunków uczestnicy konkursu składają w ramach wniosku oświadczenie (załącznik nr 2b do Regulaminu), że przynajmniej 1 osoba w zespole projektowym posiada wykształcenie wyższe architektoniczne, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 5) w przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Uczestników, albo wszyscy Uczestnicy wspólnie, 6) w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - posiadania równorzędnego, opisanego w pkt. 3 wykształcenia, wiedzy i doświadczenia.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, podporządkowana idei zaprojektowania przestrzeni - 40

2. Wielofunkcyjność rozwiązań - 20

3. Walory estetyczne w tym w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów m.in. układu zieleni - 10

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10

5. Ekonomika rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10

6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 

Data: 14/09/2018, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: 
Polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
1) I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto), 2) II NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto), 3) II NAGRODA – 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto), 4) trzy wyróżnienia po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe: 
Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie, drogą elektroniczną na adres: email konkursu - konkurs.placorlabialego@um.szczecin.pl lub faksem nr: 91 424 55 86. Adres do korespondencji: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin. W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z: 1) p. Anną Fabiś – Sekretarzem Konkursu tel. 91 435 1121 2) p. Joanną Suchecką – Zastępcą Sekretarza Konkursu tel. 91 435 1148

 

Szczecin, dnia 28.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

 

1 NM architekci Zuzanna Szpocińska, NM architekci Tomasz Marciniewicz, Krzysztof Kamienobrodzki,Jerzy Grochulski ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa
2 Grzegorz Handke, Bartosz Głowacki  Szczecin
3 Michał Rudnicki, Aleksandra Krzywańska, Michał Dołbniak, Maja Matuszewska ul. Chodkiewicza 7/88, 02-593 Warszawa
4 ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin
5 PNIEWSKI ARCHITEKCI ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia
6 WLS ARCHITEKTURA al. Krakowska 14a, 05-090 Janki
7 archimental s.c. ul. Orląt Lwowskich 7a/12, 41-902 Bytom
8 Stanisław Czujkowski, Jakub Czujkowski, Piotr Czujkowski Szczecin
9 RO-AR Szymon Rozwałka Architects ul. Wyspiańskiego 11b/3, 72-600 Świnoujście
10 Mateusz Mastalski, Ryo Abe Dania, Japonia
11 Dominik Barszczewski Szczecin
12 TOMCAT.ARCH.DESIGN Tomasz Olszewski ul. Mariana Hemara 33, 05-077 Piaseczno
13 Przemysław Rafał Szymański architekt Łódź
14 Pracownia Architektury i Wnętrz Sylwia Kozanecka ul. Górnosląska 37/21, 62-800 Kalisz
15 Maciej Armanowski  Poznań
16 Portico Project Management Sp. z o.o.& Design i Wspólnicy Sp. k. ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa
17 C+HO Ar Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c. ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
18 Pracownia Projektowania Architektoniczno-Budowlanego arch A.T. Kulesza ul. Struga 76, 70-784 Szczecin
19 Atelier Starzak Strebicki - Pracownia Architektury s.c. Jolanta Starzak, Dawid Strębicki ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań
20 Bartosz Warzecha Studio  Niekłonice 48, 76-024 Świeszyno
21 Tomasz Janiszewski BJK ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 18, 81-431 Gdynia
22 Biuro Projektów B.P.B.M. "Bimor" Sp. z o.o., arch. Krystyna Zagórska, arch. Sebastian Łabędź, arch. Krzysztof Żywucki ul. Pomorska 144, 70-812 Szczecin
23 Jarosław Piesik ul. Krakowska 4, 71-021 Szczecin
24 ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI ul. Mokra 20/22 m. 59, 95-200 Pabianice
25 SO.D.A. - Studio Dobrej Architektury - Marek Ostrowski ul. Łabędzia 29/6, 71-453 Szczecin
26 Jakub Gołębiewski, Romea Muryń, Maya Shopova ul. Ks. Piotra Skargi 4/10, 71-422 Szczecin
27 S.LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Katarzyna Wirkus ul. Wielkopolska 37/9,70-450 Szczecin
28 Dream Worlds sp. z o.o. ul. Obrzeżna Północna 17 b, 41-400 Mysłowice
29 FRONT ARCHITECTS WOJCIECH KRAWCZUK ul. Owsiana 17, 61-666 Poznań
30 Konrad Bałacki, Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk   Poznań
31 GRID Architekci Sp. z o.o. ul. Jarocińska 59, 51-011 Wrocław
32 Laboratorium Architektury Anna Małek ul. Piechy 3a/6, 41-704 Ruda Śląska
33 Pracownia Projektowa tektoline s.c. al. Grunwaldzka 212 lok. 5/1, 80-266 Gdańsk
34 BARTOSZ MALINOWSKI STUDIO ARCHITEKTONICZNE ul. Zbożowa 4a,70-653 Szczecin
35 PZPH FRUTAROMA Sp. z o.o. ul. Tarłowska 8/4a, 31-102 Kraków
36 Kinga Harmcza, Aleksandra Zyber, Aleksandra Sobolewska, Klaudia Babska, Piotr Zaniewski Witkowo, Szczecin, Police
37 Górski Chmielewska Architekci Sp. z o.o., Pracownia Architektury Krajobrazu "Trzy małe drzewka" Natalia Maćków ul. Kolumba 88/89 lok. 114, 70-035 Szczecin, ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin
38 FBA Ryszard Burbicki al. Piastów 1/3, 70-325 Szczecin
39 Architekt Andreas Guskos, Doradztwo Finansowo-Projektowe Renata Jackowiak ul. Kręta 36/9, 71-052 Szczecin, ul. Pocztowa 41/4, 70-356 Szczecin
40 Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J. ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin
41 Krystian Bąkowski, Jan Kiersnowski, Sławomir Kiersnowski ul. Feniksa 5/2, 71-790 Szczecin; Grodzka 15/9, 70-560 Szczecin
42 Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak ul. Przyczółek 23, 85-436 Bydgoszcz, ul. Bożeny 84a, 61-054 Poznań
43 Weronika Kurdziałek, Mateusz Słoboda, Bartosz Wojciechowski, Zuzanna Sprogis, Maciej Witczak ul. Armii Krajowej 7/25, 62-700 Turek
44 Biuro Architektoniczne Archivia Jerzy Nowak ul. Rozmarynowa 36, 71-223 Szczecin
45 MOD Architektura Sp. z o.o. ul. Reduty Ordona 10b/0b,71-202 Szczecin
46 DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin
47 JACKOWSKI STUDIO DOMINIKA JACKOWSKI ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
48 SAWAWA Sp. z o.o. ul. Puławska 34/12, 02-512 Warszawa
49 SMG Architekci Szymon Guza ul. Spiska 9, 71-042 Szczecin

Załączniki:

MODEL 3DData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/07/26
IV
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2018/07/25, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Fabiś, dnia: 2019/04/23 13:20:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Fabiś 2019/04/23 13:20:19 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/23 13:16:04 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/23 13:11:54 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/23 13:10:03 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/23 12:57:35 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/18 12:17:08 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/18 12:16:47 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/18 12:09:56 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/04/18 11:37:43 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/02/01 12:59:12 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2019/01/29 08:00:53 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/31 09:29:22 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/31 09:21:43 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/31 09:20:36 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/31 09:18:15 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/19 15:34:04 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/19 15:32:31 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/19 15:29:13 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/19 15:23:47 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/01 15:21:24 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/01 15:20:09 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/01 14:31:24 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/09/28 15:14:08 modyfikacja wartości
Joanna Suchecka 2018/08/29 09:35:49 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/07/26 15:22:16 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/07/26 13:52:51 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/07/26 13:29:30 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/07/25 13:08:15 nowa pozycja