Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 63109273

Aktualna strona: 161675

Wydrukowano: 0

Konkursy

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE PLACU ORŁA BIAŁEGO W SZCZECINIE WRAZ Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA W OBSZARZE WYZNACZONYM PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO, UL. FARNĄ I SOŁTYSIĄ, UL. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO I UL. TKACKĄ


Ogłoszenie nr 500176222-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

Szczecin: 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL): 
www.szczecin.pl/konkursy

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w formie PISEMNEJ.

pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. nr 271A, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 

Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką


II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego oraz ulicy Tkackiej w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.


II.3) Główny kod CPV 71220000-6 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania uczestnictwa w konkursie: 1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: a) art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 2) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3) W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. 4) W celu potwierdzenia spełniania tych warunków uczestnicy konkursu składają w ramach wniosku oświadczenie (załącznik nr 2b do Regulaminu), że przynajmniej 1 osoba w zespole projektowym posiada wykształcenie wyższe architektoniczne, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 5) w przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Uczestników, albo wszyscy Uczestnicy wspólnie, 6) w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - posiadania równorzędnego, opisanego w pkt. 3 wykształcenia, wiedzy i doświadczenia.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, podporządkowana idei zaprojektowania przestrzeni - 40

2. Wielofunkcyjność rozwiązań - 20

3. Walory estetyczne w tym w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów m.in. układu zieleni - 10

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10

5. Ekonomika rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10

6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 

Data: 14/09/2018, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: 
Polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
1) I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto), 2) II NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto), 3) II NAGRODA – 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto), 4) trzy wyróżnienia po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe: 
Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie, drogą elektroniczną na adres: email konkursu - konkurs.placorlabialego@um.szczecin.pl lub faksem nr: 91 424 55 86. Adres do korespondencji: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin. W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z: 1) p. Anną Fabiś – Sekretarzem Konkursu tel. 91 435 1121 2) p. Joanną Suchecką – Zastępcą Sekretarza Konkursu tel. 91 435 1148

Lista załączników:
typ pliku  Gminna i wojewódzka ewidencja zabytków  [751 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Mapa władania  [26.55 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  PODKŁAD GEODEZYJNY  [2.14 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  PROPOZYCJA UKŁADU PLANSZ  [1.03 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Raport z konsultacji dot. Placu Orła Białego  [416 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Regulamin konkursu  [2.62 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Widoki wizualizacji  [2.05 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załączniki edytowalne 1-6  [33 KB]   Informacja o wytworzeniu danych

MODEL 3DData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/07/26
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin