Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 582/05 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych ...

Data podpisania: 2005/10/21

Data wejścia w życie: 2005/10/21


 

ZARZĄDZENIE NR 582/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 października 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".


        Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, zm. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, zm. z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 ) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) zarządzam, co następuje    § 1. W Zarządzeniu Nr 398/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" Załączniki Nr 1 i 2 otrzymują odpowiednio brzmienie jak Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 398/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2006/09/13, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/13 13:37:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/13 13:37:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/13 13:33:18 nowa pozycja