Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie


 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szkolapodstawowanr11.pl


Szczecin: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 244503 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u , ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4539433, faks 91 4539433 wew. 13.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolapodstawowanr11.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych a) warzywa, owoce i produkty przetworzone, b)produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, c) produkty spożywcze, d) produkty mleczarskie, e) ryby..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.31.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2. Kalkulacje cenowe od 1a do 1e w zależności, na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 3. Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zadanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt. 1 siwz; 4. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 5. W przypadku składania oferty na produkty równoważne oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez zamawiającego zgodnie z Rozdziałem XIV pkt. 9.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolapodstawowanr11.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Unicef-u ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, pokój nr 1, tel. 91 4539 433.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Unicef-u ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warzywa, owoce i produkty przetworzone.

·     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.

·     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

·     4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.

·     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.

·     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

·     4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Produkty spożywcze.

·     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.

·     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

·     4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Produkty mleczarskie.

·     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.

·     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

·     4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ryby.

·     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.

·     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

·     4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


/UMSzczecinFiles/file/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_SP11(2).pdf

/UMSzczecinFiles/file/Zal_nr_1_Oferta_cenowa_SP11(2).docx

/UMSzczecinFiles/file/Zalacznik_1a_SP11(1).docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_1b_SP11.docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_1c_SP11.docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_1d_SP11.docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_1e_SP11.docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_SP11.docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_w_postepowaniu_SP11.docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_nr_4_Lista_podmiotow_nalezacych_do_tej_samej_grupy_kapitalowej_SP11.docx

/UMSzczecinFiles/file/sp11/Zalacznik_nr_5_wzor_Umowy_SP11.docxWyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

/UMSzczecinFiles/file/ogloszenie_o_wyniku_postepowania_Zakup_i_dostawe_artykulow_zywnosciowych_do_Szkoly_Podstawowej_nr_11_im__Unicef-u__w_Szczecinie.docx

Ogłoszenie o wyniku  postępowania:

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u          w Szczecinie”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047)  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

W części I - Warzywa, owoce i produkty przetworzone:

„Warzywa-Owoce” Adam Chomicz 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

Warzywa-Owoce Adam Chomicz

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24

100

2.

„BALJO” HURT-DETAL Banach Marcin

72-010 Polioce, ul. Szkolna 2

91

 

W części II – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „OZIMEK” K. Ozimek, R. Ozimek, M. Ozimek S. J.

Ul. Usługowa 1a, 73-110 Stargard Szczeciński

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „OZIMEK” K. Ozimek, R. Ozimek, M. Ozimek S. J.

Ul. Usługowa 1a, 73-110 Stargard Szczeciński

100

2.

Madar Dariusz Watral

71-001 Szczecin, Autostrada Poznańska 1

99

3.

Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna I. Patruś R. Bączyński, 78-100 Gościno, Ząbrowo 30

97

4.

„BYK” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski

Ul. Wełecka 38, Mierzyn, 72-006 Szczecin

95

 

W części III - Produkty spożywcze:

„Semi” Przemysław Fiedorowicz70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

„Semi” Przemysław Fiedorowicz70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3

100

2.

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz

71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 5

92

 

W części IV - Produkty mleczarskie:

Lech Sp z o. o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11 b

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

Lech Sp z o. o.

78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11 b

100

2.

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz

71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 5

88

3.

„JARTOM” Jarosław Jaworowicz S. J.

70-846 Szczecin, ul. Kniewska 2K

86

4.

„Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna I. Patruś R. Bączyński, 78-100 Gościno, Ząbrowo 30

78

5.

Gwarant Michał Głowiński

71-175 Szczecin, ul. Pawła Włodkowica 33/4

74

 

W części V – Ryby:

„Semi” Przemysław Fiedorowicz70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

„Semi” Przemysław Fiedorowicz

70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3

100

2.

„Margo” Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o.

70-483 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 117

93

3.

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz

71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 5

80

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

„Mini-Fish” Sp. z o. o.  70-656 Szczecin, ul. Energetyków 3/4

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w Rozdziale  V ust. 2 .

 

Gwarant Michał Głowiński  71-175 Szczecin, ul. Pawła Włodkowica 33/4  - załącznik 1a oraz 1c.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w Rozdziale  I  ust. 5. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047) informuje, że umowy w sprawie w/w postępowania będą mogły  być zawarte nie wcześniej niż w dniu 05.12.2013 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 266605 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244503 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4539433, faks 91 4539433 wew. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych : a) warzywa, owoce i produkty przetworzone, b) produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, c) produkty spożywcze, d) produkty mleczarskie, c) ryby..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.31.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Warzywa, owoce i produkty przetworzone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62671,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 77938,00

·         Oferta z najniższą ceną: 77938,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101076,10

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Przetwórstwa Mięsnego OZIMEK K. Ozimek, R. Ozimek, M. Ozimek S. J., Ul. Usługowa 1a, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73120,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 106751,60

·         Oferta z najniższą ceną: 106751,60 / Oferta z najwyższą ceną: 112775,15

·         Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Produkty spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przemysław Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66950,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 92468,80

·         Oferta z najniższą ceną: 92468,80 / Oferta z najwyższą ceną: 107780,31

·         Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Produkty mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Lech Sp z o. o., ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12875,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 19152,00

·         Oferta z najniższą ceną: 19152,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25829,20

·         Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przemysław Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13315,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 15115,00

·         Oferta z najniższą ceną: 15115,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18835,70

·         Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/11/19
udostępnił: SP11, wytworzono: 2013/11/19, odpowiedzialny/a: Iwona Kutniewska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:44:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:44:54 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/12/09 14:17:31 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/11/29 13:29:00 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/11/19 12:15:33 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/11/19 12:09:36 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/11/19 12:03:32 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/11/19 12:00:21 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/11/19 11:59:44 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2013/11/19 10:48:45 nowa pozycja