Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie obejmującej opracowanie:1) programu funkcjonalno-użytkowego,2) dokumentacji projektowej,3) aktualizacji dokum


 
02/02/2011    S22    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Szczecin: Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
2011/S 22-035711
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie obejmującej opracowanie:1) programu funkcjonalno-użytkowego, 2) dokumentacji projektowej,3) aktualizacji dokumentacji projektowej”
pl. Armii Krajowej 1
Kontaktowy: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Do wiadomości: Agnieszka Skotnicka
70-756 Szczecin
POLSKA
Tel. +48 914245996
E-mail:
askotnic@um.szczecin.pl
Faks +48 914245104
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.um.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie obejmującej opracowanie:1) programu funkcjonalno-użytkowego,2) dokumentacji projektowej, 3) aktualizacji dokumentacji projektowej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce świadczenia usług Miasto Szczecin.
 
Kod NUTS PL424
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie obejmującej opracowanie:
1) programu funkcjonalno-użytkowego,
2) dokumentacji projektowej,
3) aktualizacji dokumentacji projektowej
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322500
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Część I – program funkcjonalno użytkowy:
1) Pogram funkcjonalno – użytkowy będzie wykorzystany do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania jak podano wyżej. Program będzie również ogólnym elementem odniesienia podającym podstawowe wytyczne dla wykonania dokumentacji projektowej oraz musi ustalić wielkość planowanych kosztów realizacji zadania łącznie z dokumentacją.
W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji tramwajowej projektant jest zobowiązany do rozpatrzenia i zaproponowania nowych relacji skrętnych – jeżeli jest możliwe wbudowanie w istniejący układ drogowy.
Z uwagi na zachowanie komunikacji tramwajowej należy przewidzieć podział zadania w zakresie remontu do realizacji na etapy.
Projektant przedstawi podział zadania na etapy po uzgodnieniach z inwestorem i zarządcą komunikacji miejskiej.
Remont sieci trakcyjnej nie będzie podzielony na etapy i powinien obejmować cały rejon remontu torów oraz elektryczny napęd zwrotnic wykonywany w czasie realizacji remontu torowiska.
2) Zakres programu funkcjonalno – użytkowego:
a) Zakres i forma programu funkcjonalno – użytkowego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2002 r. poz. 2072 z póżn. zmianami).
b) Program funkcjonalno użytkowy ma być sporządzony osobno dla każdego zadania będącego przedmiotem zamówienia.
c) Opis zadań, które muszą być ujęte:
— demontaż toru istniejącego,
— montaż odwodnienia z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej,
— wykonanie podsypki tłuczniowej,
— montaż podbudowy betonowej ciągłej,
— montaż szyn tramwajowych obudowanych elementami gumowymi,
— montaż zespołu krzyżownic,
— montaż rozjazdów jednotorowych pojedynczych z napędem elektrycznym,
— montaż rozjazdów z mechanizmem ręcznym,
— regulacja toru,
— zabudowa torowiska i rozjazdów,
— ewentualne rozparzenie dodatkowych relacji skrętnych,
— wymiana słupów z ewentualną zmianą miejsc posadowienia,
— wymiana konstrukcji nośnych,
— wymiana przęsła naprężania sieci łańcuchowej skompensowanej,
— wymiana i zmiana rodzaju przewodu jezdnego.
d) Część opisowa programu musi dodatkowo określać:
— Warunki wykonawstwa,
— Podział na etapy realizacyjne,
— Zalecaną przez inwestora konstrukcję torowiska,
— Warunki odwodnienia torowiska,
— Zalecaną przez inwestora konstrukcję sieci trakcyjnej,
— Uzgodnienie planowanej inwestycji z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz użytkownikami urządzeń podziemnych,
— Wytyczne w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji robót remontowych.
e) Dokumentacja powinna posiadać odrębną część kosztorysową rozbitą na etapy realizacyjne określającą:
— Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla zadania,
— Koszt robót budowlanych,
— Jednostkowe koszty wstrzymania ruchu tramwajowego i wprowadzenia komunikacji zastępczej na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
f) Część rysunkowa programu wykonana w formacie dwg (podzielona na etapy/części i powinna zawierać:
— usytuowanie torowiska (geometria toru uproszczona),
— Szkic konstrukcyjny torowiska,
— Wstępne rozmieszczenie słupów trakcyjnych,
— Wstępne rozmieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego,
— Orientacyjne usytuowanie napędów elektrycznych zwrotnicy,
— Inwentaryzację istniejącej zieleni (zieleń po zakończeniu prac remontowych powinna być wykonana od podstaw),
— Wskazanym jest, aby ww. plany sytuacyjne posiadały podkład mapowy również w formacie dwg.
g) Program Funkcjonalno – Użytkowy należy wykonać:
— w wersji elektronicznej - zapisać na nośniku elektronicznym (bez części kosztorysowej) w 1 egzemplarzu,
— w wersji papierowej – 5 egzemplarzy z częścią kosztorysową w 1 egzemplarzu i przekazać zamawiającemu.
Część II - w opracowaniu dokumentacji projektowej i część III – opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej:
1) Zakres zadań:
— demontaż toru istniejącego,
— montaż szyn tramwajowych obudowanych elementami gumowymi,
— montaż odwodnienia z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej,
— wykonanie podbudowy (betonowej ciągłej lub zaproponowanie innego rozwiązania projektowego),
— przebudowa peronów przystankowych,
— regulacja toru,
— zabudowa torowiska,
— zabudowa przejazdów w systemie STREIL na przejazdach o dużym natężeniu ruchu samochodowego,
— wymiana słupów z ewentualną zmianą miejsc posadowienia,
— wymiana konstrukcji nośnych,
— wymiana przęsła naprężania sieci łańcuchowej skompensowanej,
— uwzględnić likwidację wszystkich zawieszeń poprzecznych kotwionych do haków w budynkach w miejscach gdzie występują,
— wymiana i zmiana rodzaju przewodu jezdnego,
— inwentaryzacja stanu istniejącego zieleni,
— inne prace projektowe niezbędne do realizacji zadania.
2) Zakres przedmiotu zamówienia dla zadań ujętych w części II i III wyszczególnionej w tabelach obejmuje opracowanie odrębnie dokumentacji projektowej i aktualizację dla każdego zadania wyszczególnionego w każdej części:
a) projekt budowlany - w 5 egzemplarzach,
b) projekt wykonawczy – w 5 egzemplarzach,
c) projekt zieleni – w 5 egzemplarzach,
d) projekt organizacji ruchu – 5 egzemplarzach
e) przedmiar robót – po 5 egzemplarzy,
f) kosztorys inwestorski – po 1 egzemplarzu,
g) zbiorcze zestawienie kosztów Inwestycji – po 5 egzemplarzy,
h) tabele elementów rozliczeniowych – po 5 egzemplarzy,
i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egzemplarze,
j) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 5 egzemplarzy,
k) zapis dokumentacji na płycie CD (bez kosztorysu inwestorskiego) – po 2 komplety.
2) Projekt budowlany i wykonawczy dla torowisk tramwajowych powinien zawierać:
a) opis techniczny,
b) część rysunkowa zawierająca między innymi:
— usytuowanie elementów torowiska na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— przekroje poprzeczne torowiska w miejscach zmiany konstrukcyjnej torów lub zmiany zabudowy (nawierzchni),
— niweletę torowiska na całym remontowanym odcinku,
— usytuowanie urządzeń odwadniających,
— operat geodezyjny z pomiarów przedprojektowych,
— i inne niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
3) Projekt budowlany i wykonawczy dla sieci trakcyjnej powinien zawierać:
a) opis techniczny,
b) część rysunkowa zawierająca między innymi:
— usytuowanie elementów sieci jezdnej, napędu elektrycznego zwrotnic oraz kabli na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— rysunki wykonawcze fundamentów słupów,
— rysunki wykonawcze konstrukcji nośnych,
— rysunki wykonawcze przęseł naprężania i kotwień ciężarowych,
— rysunki wykonawcze innych nietypowych elementów sieci jezdnej,
— i inne niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
4) Projekt architektoniczny, budowlany i wykonawczy przebudowy obiektów komunikacyjnych na Pętli Basen Górniczy powinien zawierać:
a) koncepcję architektoniczną przebudowywanych obiektów kubaturowych oraz zadaszenia przystanków z wizualizacją
b) opis techniczny,
c) część rysunkowa zawierającą między innymi:
— budowę i usytuowanie elementów obiektów kubaturowych, dróg, chodników i przystanków na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— przekroje poprzeczne obiektów kubaturowych, dróg, chodników i przystanków w miejscach zmiany konstrukcyjnej lub zmiany zabudowy (nawierzchni),
— niweletę dróg, chodników i przystanków na całym remontowanym odcinku,
— usytuowanie urządzeń odwadniających, zasilających i innych instalacji,
— zagospodarowanie terenu i inwentaryzacja w zakresie ew. wycinki drzew i krzewów,
— operat geodezyjny z pomiarów przedprojektowych,
— usytuowanie przebudowywanej infrastruktury podziemnej i naziemnej,
— i inne opracowania niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
1)KRÓTKI OPIS
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
71322500
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część I – program funkcjonalno użytkowy:
1) Pogram funkcjonalno – użytkowy będzie wykorzystany do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania jak podano wyżej. Program będzie również ogólnym elementem odniesienia podającym podstawowe wytyczne dla wykonania dokumentacji projektowej oraz musi ustalić wielkość planowanych kosztów realizacji zadania łącznie z dokumentacją.
W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji tramwajowej projektant jest zobowiązany do rozpatrzenia i zaproponowania nowych relacji skrętnych – jeżeli jest możliwe wbudowanie w istniejący układ drogowy.
Z uwagi na zachowanie komunikacji tramwajowej należy przewidzieć podział zadania w zakresie remontu do realizacji na etapy.
Projektant przedstawi podział zadania na etapy po uzgodnieniach z inwestorem i zarządcą komunikacji miejskiej.
Remont sieci trakcyjnej nie będzie podzielony na etapy i powinien obejmować cały rejon remontu torów oraz elektryczny napęd zwrotnic wykonywany w czasie realizacji remontu torowiska.
2) Zakres programu funkcjonalno – użytkowego:
a) Zakres i forma programu funkcjonalno – użytkowego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2002 r. poz. 2072 z póżn. zmianami).
b) Program funkcjonalno użytkowy ma być sporządzony osobno dla każdego zadania będącego przedmiotem zamówienia.
c) Opis zadań, które muszą być ujęte:
— demontaż toru istniejącego,
— montaż odwodnienia z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej,
— wykonanie podsypki tłuczniowej,
— montaż podbudowy betonowej ciągłej,
— montaż szyn tramwajowych obudowanych elementami gumowymi,
— montaż zespołu krzyżownic,
— montaż rozjazdów jednotorowych pojedynczych z napędem elektrycznym,
— montaż rozjazdów z mechanizmem ręcznym,
— regulacja toru,
— zabudowa torowiska i rozjazdów,
— ewentualne rozparzenie dodatkowych relacji skrętnych,
— wymiana słupów z ewentualną zmianą miejsc posadowienia,
— wymiana konstrukcji nośnych,
— wymiana przęsła naprężania sieci łańcuchowej skompensowanej,
— wymiana i zmiana rodzaju przewodu jezdnego.
d) Część opisowa programu musi dodatkowo określać:
— Warunki wykonawstwa,
— Podział na etapy realizacyjne,
— Zalecaną przez inwestora konstrukcję torowiska,
— Warunki odwodnienia torowiska,
— Zalecaną przez inwestora konstrukcję sieci trakcyjnej,
— Uzgodnienie planowanej inwestycji z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz użytkownikami urządzeń podziemnych,
— Wytyczne w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji robót remontowych.
e) Dokumentacja powinna posiadać odrębną część kosztorysową rozbitą na etapy realizacyjne określającą:
— Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla zadania,
— Koszt robót budowlanych,
— Jednostkowe koszty wstrzymania ruchu tramwajowego i wprowadzenia komunikacji zastępczej na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
f) Część rysunkowa programu wykonana w formacie dwg (podzielona na etapy/części i powinna zawierać:
— usytuowanie torowiska (geometria toru uproszczona),
— Szkic konstrukcyjny torowiska,
— Wstępne rozmieszczenie słupów trakcyjnych,
— Wstępne rozmieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego,
— Orientacyjne usytuowanie napędów elektrycznych zwrotnicy,
— Inwentaryzację istniejącej zieleni (zieleń po zakończeniu prac remontowych powinna być wykonana od podstaw),
— Wskazanym jest, aby ww. plany sytuacyjne posiadały podkład mapowy również w formacie dwg.
g) Program Funkcjonalno – Użytkowy należy wykonać:
— w wersji elektronicznej - zapisać na nośniku elektronicznym (bez części kosztorysowej) w 1 egzemplarzu,
— w wersji papierowej – 5 egzemplarzy z częścią kosztorysową w 1 egzemplarzu i przekazać zamawiającemu.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 70 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Opracowanie dokumentacji projektowej
1)KRÓTKI OPIS
Opracowanie dokumentacji projektowej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
71322500
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część II - w opracowaniu dokumentacji projektowej i część III – opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej:
1) Zakres zadań:
— demontaż toru istniejącego,
— montaż szyn tramwajowych obudowanych elementami gumowymi,
— montaż odwodnienia z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej,
— wykonanie podbudowy (betonowej ciągłej lub zaproponowanie innego rozwiązania projektowego),
— przebudowa peronów przystankowych,
— regulacja toru,
— zabudowa torowiska,
— zabudowa przejazdów w systemie STREIL na przejazdach o dużym natężeniu ruchu samochodowego,
— wymiana słupów z ewentualną zmianą miejsc posadowienia,
— wymiana konstrukcji nośnych,
— wymiana przęsła naprężania sieci łańcuchowej skompensowanej,
— uwzględnić likwidację wszystkich zawieszeń poprzecznych kotwionych do haków w budynkach w miejscach gdzie występują,
— wymiana i zmiana rodzaju przewodu jezdnego,
— inwentaryzacja stanu istniejącego zieleni,
— inne prace projektowe niezbędne do realizacji zadania.
2) Zakres przedmiotu zamówienia dla zadań ujętych w części II i III wyszczególnionej w tabelach obejmuje opracowanie odrębnie dokumentacji projektowej i aktualizację dla każdego zadania wyszczególnionego w każdej części:
a) projekt budowlany - w 5 egzemplarzach,
b) projekt wykonawczy – w 5 egzemplarzach,
c) projekt zieleni – w 5 egzemplarzach,
d) projekt organizacji ruchu – 5 egzemplarzach
e) przedmiar robót – po 5 egzemplarzy,
f) kosztorys inwestorski – po 1 egzemplarzu,
g) zbiorcze zestawienie kosztów Inwestycji – po 5 egzemplarzy,
h) tabele elementów rozliczeniowych – po 5 egzemplarzy,
i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egzemplarze,
j) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 5 egzemplarzy,
k) zapis dokumentacji na płycie CD (bez kosztorysu inwestorskiego) – po 2 komplety.
2) Projekt budowlany i wykonawczy dla torowisk tramwajowych powinien zawierać:
a) opis techniczny,
b) część rysunkowa zawierająca między innymi:
— usytuowanie elementów torowiska na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— przekroje poprzeczne torowiska w miejscach zmiany konstrukcyjnej torów lub zmiany zabudowy (nawierzchni),
— niweletę torowiska na całym remontowanym odcinku,
— usytuowanie urządzeń odwadniających,
— operat geodezyjny z pomiarów przedprojektowych,
— i inne niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
3) Projekt budowlany i wykonawczy dla sieci trakcyjnej powinien zawierać:
a) opis techniczny,
b) część rysunkowa zawierająca między innymi:
— usytuowanie elementów sieci jezdnej, napędu elektrycznego zwrotnic oraz kabli na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— rysunki wykonawcze fundamentów słupów,
— rysunki wykonawcze konstrukcji nośnych,
— rysunki wykonawcze przęseł naprężania i kotwień ciężarowych,
— rysunki wykonawcze innych nietypowych elementów sieci jezdnej,
— i inne niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
4) Projekt architektoniczny, budowlany i wykonawczy przebudowy obiektów komunikacyjnych na Pętli Basen Górniczy powinien zawierać:
a) koncepcję architektoniczną przebudowywanych obiektów kubaturowych oraz zadaszenia przystanków z wizualizacją
b) opis techniczny,
c) część rysunkowa zawierającą między innymi:
— budowę i usytuowanie elementów obiektów kubaturowych, dróg, chodników i przystanków na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— przekroje poprzeczne obiektów kubaturowych, dróg, chodników i przystanków w miejscach zmiany konstrukcyjnej lub zmiany zabudowy (nawierzchni),
— niweletę dróg, chodników i przystanków na całym remontowanym odcinku,
— usytuowanie urządzeń odwadniających, zasilających i innych instalacji,
— zagospodarowanie terenu i inwentaryzacja w zakresie ew. wycinki drzew i krzewów,
— operat geodezyjny z pomiarów przedprojektowych,
— usytuowanie przebudowywanej infrastruktury podziemnej i naziemnej,
— i inne opracowania niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 180 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
1)KRÓTKI OPIS
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
71322500
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część III – opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej:
1)Zakres zadań:
— demontaż toru istniejącego,
— montaż szyn tramwajowych obudowanych elementami gumowymi,
— montaż odwodnienia z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej,
— wykonanie podbudowy (betonowej ciągłej lub zaproponowanie innego rozwiązania projektowego),
— przebudowa peronów przystankowych,
— regulacja toru,
— zabudowa torowiska,
— zabudowa przejazdów w systemie STREIL na przejazdach o dużym natężeniu ruchu samochodowego,
— wymiana słupów z ewentualną zmianą miejsc posadowienia,
— wymiana konstrukcji nośnych,
— wymiana przęsła naprężania sieci łańcuchowej skompensowanej,
— uwzględnić likwidację wszystkich zawieszeń poprzecznych kotwionych do haków w budynkach w miejscach gdzie występują,
— wymiana i zmiana rodzaju przewodu jezdnego,
— inwentaryzacja stanu istniejącego zieleni,
— inne prace projektowe niezbędne do realizacji zadania.
2) Zakres przedmiotu zamówienia dla zadań ujętych w części II i III wyszczególnionej w tabelach obejmuje opracowanie odrębnie dokumentacji projektowej i aktualizację dla każdego zadania wyszczególnionego w każdej części:
a) projekt budowlany - w 5 egzemplarzach,
b) projekt wykonawczy – w 5 egzemplarzach,
c) projekt zieleni – w 5 egzemplarzach,
d) projekt organizacji ruchu – 5 egzemplarzach
e) przedmiar robót – po 5 egzemplarzy,
f) kosztorys inwestorski – po 1 egzemplarzu,
g) zbiorcze zestawienie kosztów Inwestycji – po 5 egzemplarzy,
h) tabele elementów rozliczeniowych – po 5 egzemplarzy,
i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egzemplarze,
j) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 5 egzemplarzy,
k) zapis dokumentacji na płycie CD (bez kosztorysu inwestorskiego) – po 2 komplety.
2) Projekt budowlany i wykonawczy dla torowisk tramwajowych powinien zawierać:
a) opis techniczny,
b) część rysunkowa zawierająca między innymi:
— usytuowanie elementów torowiska na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— przekroje poprzeczne torowiska w miejscach zmiany konstrukcyjnej torów lub zmiany zabudowy (nawierzchni),
— niweletę torowiska na całym remontowanym odcinku,
— usytuowanie urządzeń odwadniających,
— operat geodezyjny z pomiarów przedprojektowych,
— i inne niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
3) Projekt budowlany i wykonawczy dla sieci trakcyjnej powinien zawierać:
a) opis techniczny,
b) część rysunkowa zawierająca między innymi:
— usytuowanie elementów sieci jezdnej, napędu elektrycznego zwrotnic oraz kabli na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— rysunki wykonawcze fundamentów słupów,
— rysunki wykonawcze konstrukcji nośnych,
— rysunki wykonawcze przęseł naprężania i kotwień ciężarowych,
— rysunki wykonawcze innych nietypowych elementów sieci jezdnej,
— i inne niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
4) Projekt architektoniczny, budowlany i wykonawczy przebudowy obiektów komunikacyjnych na Pętli Basen Górniczy powinien zawierać:
a) koncepcję architektoniczną przebudowywanych obiektów kubaturowych oraz zadaszenia przystanków z wizualizacją
b) opis techniczny,
c) część rysunkowa zawierającą między innymi:
— budowę i usytuowanie elementów obiektów kubaturowych, dróg, chodników i przystanków na mapie w skali nie mniejszej niż 1:500,
— przekroje poprzeczne obiektów kubaturowych, dróg, chodników i przystanków w miejscach zmiany konstrukcyjnej lub zmiany zabudowy (nawierzchni),
— niweletę dróg, chodników i przystanków na całym remontowanym odcinku,
— usytuowanie urządzeń odwadniających, zasilających i innych instalacji,
— zagospodarowanie terenu i inwentaryzacja w zakresie ew. wycinki drzew i krzewów,
— operat geodezyjny z pomiarów przedprojektowych,
— usytuowanie przebudowywanej infrastruktury podziemnej i naziemnej,
— i inne opracowania niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 180 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wadium należy wnieść w wysokości:
1) kwota wadium dla części I –12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
2) kwota wadium dla części II – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
3) kwota wadium dla części III – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 10.3.2011r. do godziny 10:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to musi zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które jest składana oferta.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 oraz pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału nw postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna – wykonanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę lub budowę torowiska tramwajowego (o konstrukcji bezpodsypkowej) o łącznej długości minimum 2 kilometrów (2000 mtp*) wraz z siecią trakcyjną tramwajową górną o łącznej długości minimum 2 kilometrów (2000 mts).
*mtp – metrów toru pojedynczego.
**mts – metrów trakcji sieciowej.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) minimum 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) minimum 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c) minimum 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w dwóch lub więcej ww. specjalnościach jednocześnie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BZP/4/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 10.3.2011 - 10:30
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.3.2011 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.3.2011 - 11:00
Miejsce
Biuro ds. Zamówień Publicznych Urząd Miasta Szczecin, pok. 397.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
2. Termin wykonania zamówienia:
1) Dla części I tj. sporządzenie programu funkcjonalno- użytkowego nie może być dłuższy niż 70 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.
2) Dla części II tj. sporządzenie dokumentacji projektowej nie może być dłuższy niż 180 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy
3) Dla części III tj. sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej nie może być dłuższy niż 180 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.
3. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji, nie krócej jednak niż do dnia 30.6.2015 r.
4. Zamawiający dopuszcza również zmiany treści zawartej umowy polegające na:
1) wydłużeniu terminu jej realizacji, wynikające z opóźnień w uzyskaniu uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii, wytycznych których pozyskanie następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy,
2) istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy,
3) konieczność zmiany przedstawicieli stron
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet:
http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet:
http://www.uzp.gov.pl
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.1.2011

SIWZ

 
Edytowalna wersja załączników od 1 do 6 do siwz. Zamawiający wskazuje, że wiążąca jest treść załączników w formacie PDF.


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Szczecin, dnia 18.04.2011 r.

 

Znak sprawy: BZP/4/11

 

 

Dotyczy:informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym         w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie obejmującej opracowanie:

1) programu funkcjonalno-użytkowego,

2) dokumentacji projektowej,

3) aktualizacji dokumentacji projektowej”.

 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę:

 

1) w CZĘŚCI I Zamawiający uznał ofertę:

 

Nazwa (firma): BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.

 

Siedziba i adres: ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

 

2) w CZĘŚCI II i III Zamawiający uznał ofertę:

 

Nazwa (firma): Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o.

 

Siedziba i adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków

  

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ I

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

IRBUD – Irena Pawłowska

Projektowanie Inwestycji Budowlanych

ul. Jarogniewa 26/9

71-664 Szczecin

Oferta odrzucona

3.

Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Czapińskiego 3

30-048 Kraków

54,20pkt

4.

CTD – Civil Transport Designers s.c.

Grzegorz Dąbrowski, Hubert Kleban, Maciej Kryński

Ul. Fanfarowa 7

02-858 Warszawa

Oferta odrzucona

5.

BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 2

52-418 Wrocław

100,00  pkt

6.

PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Grunwaldzka 19/23

80-236 Gdańsk

Oferta odrzucona

7.

VOESSING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Grobla 17/5

61-859 Poznań

20,19  pkt

8.

ARCADIS Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

Oferta odrzucona

9.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27

80-237 Gdańsk

Oferta odrzucona

10.

Konsorcjum firm:

Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej

Janusz Żabiełowicz

ul. Dworcowa 2a

70-206 Szczecin

Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski

ul. Św. Ducha 5B/10

70-205 Szczecin

30,44  pkt

11.

Konsorcjum firm:

Ayesa Polska Sp. z o.o.

ul. Tkacka 55

70-556 Szczecin

Agua y Estructuras S.A.

ul. Marie Curie 2

Isla de la Cartuja

41092 Sewilla, Hiszpania

15,81  pkt

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

IRBUD – Irena Pawłowska

Projektowanie Inwestycji Budowlanych

ul. Jarogniewa 26/9

71-664 Szczecin

Oferta odrzucona

2.

Konsorcjum firm:

PxM – PROJEKT – POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 25

30-019 Kraków

WBP ZABRZE Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25

41-800 Zabrze

37,39  pkt

3.

Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Czapińskiego 3

30-048 Kraków

100,00  pkt

4.

CTD – Civil Transport Designers s.c.

Grzegorz Dąbrowski, Hubert Kleban, Maciej Kryński

Ul. Fanfarowa 7

02-858 Warszawa

Oferta odrzucona

5.

BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 2

52-418 Wrocław

64,73  pkt

6.

PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Grunwaldzka 19/23

80-236 Gdańsk

Oferta odrzucona

7.

VOESSING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Grobla 17/5

61-859 Poznań

78,22  pkt

8.

ARCADIS Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

Oferta odrzucona

9.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27

80-237 Gdańsk

Oferta odrzucona

10.

Konsorcjum firm:

Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej

Janusz Żabiełowicz

ul. Dworcowa 2a

70-206 Szczecin

Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski

ul. Św. Ducha 5B/10

70-205 Szczecin

55,37  pkt

11.

Konsorcjum firm:

Ayesa Polska Sp. z o.o.

ul. Tkacka 55

70-556 Szczecin

Agua y Estructuras S.A.

ul. Marie Curie 2

Isla de la Cartuja

41092 Sewilla, Hiszpania

86,86  pkt

 

CZĘŚĆ III

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

IRBUD – Irena Pawłowska

Projektowanie Inwestycji Budowlanych

ul. Jarogniewa 26/9

71-664 Szczecin

Oferta odrzucona

2.

Konsorcjum firm:

PxM – PROJEKT – POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 25

30-019 Kraków

WBP ZABRZE Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25

41-800 Zabrze

23,75  pkt

3.

Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Czapińskiego 3

30-048 Kraków

100,00  pkt

5.

BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 2

52-418 Wrocław

44,08  pkt

6.

PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Grunwaldzka 19/23

80-236 Gdańsk

Oferta odrzucona

7.

VOESSING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Grobla 17/5

61-859 Poznań

59,73  pkt

8.

ARCADIS Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

83,99  pkt

9.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27

80-237 Gdańsk

Oferta odrzucona

10.

Konsorcjum firm:

Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej

Janusz Żabiełowicz

ul. Dworcowa 2a

70-206 Szczecin

Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski

ul. Św. Ducha 5B/10

70-205 Szczecin

62,05  pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/02/02
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2011/02/02, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/29 09:18:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/29 09:18:05 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2011/04/18 13:10:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Skotnicka 2011/02/28 10:46:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Skotnicka 2011/02/28 10:34:33 modyfikacja wartości
Agnieszka Skotnicka 2011/02/02 12:59:41 nowa pozycja