Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 154/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/04/16

Data wejścia w życie: 2009/04/16


Zmiany:
Zarządzenie Nr 418/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin.

Zarządzenie Nr 360/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizaowaniu egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin.


ZARZĄDZENIE NR 154/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 kwietnia 2009r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz., 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), zarządzam, co następuje:


    § 1. W Urzędzie Miasta Szczecin organizuje się służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

    § 2.1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników, o których mowa w § 1, do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
    2. Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę określa Regulamin służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

    § 3. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458);
2) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Szczecin;
3) Kierowniku Urzędu – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Szczecin;
4) Sekretarzu Miasta – należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Szczecin;
5) jednostce organizacyjnej Urzędu – należy przez to rozumieć wydział lub biuro Urzędu;
6) kierowniku jednostki organizacyjnej Urzędu – należy przez to rozumieć dyrektora lub kierownika wydziału lub biura Urzędu;
7) pracowniku – oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy, która podlega obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy,
8) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Szczecin.

    § 4.1. Pracownik, który został skierowany do odbycia służby przygotowawczej przez Kierownika Urzędu lub działającego na podstawie jego upoważnienia Sekretarza Miasta albo Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem. Wzór skierowania do odbycia służby przygotowawczej określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
    2. Kierownik Urzędu lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta albo Dyrektor Wydziału Organizacyjnego kieruje pracownika do odbycia służby przygotowawczej i określa jej zakres, biorąc pod uwagę poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska oraz na podstawie opinii o pracowniku, o której mowa w ust. 3.
    3. Kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu, w której zatrudniony jest pracownik, przedkłada Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika, opinię o pracowniku, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
    4. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu Kierownik Urzędu lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta może zwolnić z obowiązku obywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Wzór wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej określa Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
    5. W przypadku, gdy pracownikiem jest kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu, opinię, o której mowa w ust. 3, a także wniosek, o którym mowa w ust. 4, przedkłada bezpośredni przełożony pracownika.
    6. Sekretarz Miasta przedkłada Kierownikowi Urzędu opinię, o której mowa w ust. 3, a także wniosek o którym mowa w ust. 4, dotyczące pracownika bezpośrednio podlegającego Kierownikowi Urzędu.
    7. Pracownik zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej obowiązany jest przystąpić do egzaminu.

    § 5. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące.

    § 6. Służba przygotowawcza odbywa się w formie:
1) zajęć teoretycznych prowadzonych dla wszystkich pracowników podlegających obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej,
2) zajęć praktycznych prowadzonych dla pracowników w ramach jednostki organizacyjnej Urzędu, w której pracownik jest zatrudniony oraz w Biurze Obsługi Interesantów,
3) samokształcenia pracownika.

    § 7. 1. Zajęcia teoretyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem służby przygotowawczej, ustalanym przez Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, który określa w szczególności termin oraz miejsce odbywania zajęć teoretycznych.
    2. Pracownik odbywa zajęcia praktyczne w jednostce organizacyjnej Urzędu, w której jest zatrudniony oraz tygodniową praktykę w Biurze Obsługi Interesantów.
    3. W ramach samokształcenia pracownik pogłębia i utrwala wiedzę objętą programem służby przygotowawczej.

    § 8. 1. Pracownik otrzymuje kartę służby przygotowawczej, na której potwierdzane jest:
1) odbycie zajęć teoretycznych z poszczególnych przedmiotów,
2) odbycie praktyki w jednostce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony i w Biurze Obsługi Interesantów,
3) przystąpienie do egzaminu oraz wynik egzaminu.
2.Wzór karty służby przygotowawczej określa Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

    § 9. Planowanie i organizację przebiegu służby przygotowawczej oraz egzaminu zapewnia Dyrektor Wydziału Organizacyjnego.

    § 10.1. Kierownik Urzędu lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta, potwierdza ukończenie przez pracownika służby przygotowawczej i otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu świadectwem ukończenia służby przygotowawczej i zdania egzaminu, według wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do Zarządzenia.
    2. Pracownik, który nie przystąpił do egzaminu bądź nie uzyskał z niego oceny pozytywnej otrzymuje zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej, wydane przez Kierownika Urzędu lub działającego na podstawie jego upoważnienia Sekretarza Miasta, według wzoru określonego w Załączniku Nr 7 do Zarządzenia.
    3. W przypadku pracowników zwolnionych z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, o których mowa w § 4 ust. 4-6, Kierownik Urzędu lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta potwierdza otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu świadectwem zdania egzaminu, według wzoru określonego w Załączniku Nr 8 do Zarządzenia.

    § 11. 1. Pracownik, który zdał egzamin, przed zawarciem nowej umowy o pracę składa w obecności Kierownika Urzędu lub Sekretarza Miasta ślubowanie, zgodnie z treścią określoną w art. 18 ust. 1 ustawy, a następnie potwierdza złożenie ślubowania podpisem na dokumencie, według wzoru określonego w Załączniku Nr 9 do Zarządzenia.
    2. Sekretarz Miasta składa ślubowanie w obecności Kierownika Urzędu.

    § 12.1. Przepisy niniejszego Zarządzenia stosuje się odpowiednio do pracownika nie podlegającego obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej, który wyraził chęć odbycia służby przygotowawczej, a którego wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu, a Kierownik Urzędu lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta lub Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, wyraził zgodę na odbycie przez niego służby przygotowawczej.
    2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 przepisów niniejszego Zarządzenia dotyczących egzaminu nie stosuje się.

    § 13. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

    § 14. Traci moc Zarządzenie Nr 22/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie aplikacji samorządowej – systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 254/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008r., zm. Zarządzenie Nr 388/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2008r.). 

    § 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 154/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 kwietnia 2009 r.

  • Załącznik Nr 1 - REGULAMIN SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
  • Załącznik Nr 2 - SKIEROWANIE DO ODBYCIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
  • Załącznik Nr 3 - OPINIA o pracowniku podlegającym obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej
  • Załącznik Nr 4 - WNIOSEK o zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
  • Załącznik Nr 5 - KARTA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
  • Załącznik Nr 6 - ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ I ZDANIA EGZAMINU W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
  • Załącznik Nr 7 - ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
  • Załącznik Nr 8 - ŚWIADECTWO ZDANIA EGZAMINU Z ZAKRESU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
  • Załącznik Nr 9 - ŚLUBOWANIE

Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/04/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/09/04 13:13:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/09/04 13:13:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/05/14 08:16:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/06/29 10:23:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/06 13:32:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/20 11:43:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/20 11:36:49 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/17 15:34:09 nowa pozycja