Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 326/09 w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Data podpisania: 2009/07/01

Data wejścia w życie: 2009/07/01


ZARZĄDZENIE NR 326/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 lipca 2009 roku

w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.), w związku z § 3 uchwały Nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze cel zawiązania Spółki działającej pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie określony w § 2 uchwały Nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie oraz cel jej działalności określony w § 1 ust. 4 aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 3498/2008), której przedmiotem działalności jest realizowanie zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.), w szczególności zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) dotyczących lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie przewozu osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji tramwajowej, ustala się zasady zlecania i rozliczania z realizacji tych zadań, zwane w dalszej treści zarządzenia „Zasadami”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 588/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2009/08/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/08/05 14:42:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/08/05 14:42:25 nowa pozycja