Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 38/09 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

Data podpisania: 2009/02/05

Data wejścia w życie: 2009/02/05


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 lutego 2009 r.
 
 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
 
 
 
Na podstawie art. 4 ¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238), zarządzam, co następuje:
           
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 12/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zm. Zarządzeniem Nr 338/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2008 r.)
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/02/13, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/02/13 14:24:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/02/13 14:24:29 nowa pozycja