Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 305/09 ustalenie procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 305/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie ustalenia procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. N 52, poz. 420 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie ustala procedurę składania, analizowania i przechowywania oświadczeń, o których mowa w art. 31 i 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zwanej dalej: “ustawą o pracownikach samorządowych”, dotyczących pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach doradców i asystentów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta.

§ 2. 1. Pierwsze oświadczenie o stanie majątkowym pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, składają z chwilą nawiązania stosunku pracy.

2. Kolejne oświadczenia o stanie majątkowym składane są nie częściej niż raz na dwa lata, w terminach ustalonych przez Prezydenta Miasta.

3. Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej składane są w terminie określonym w art. 31 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 3. 1. Pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, składają oświadczenie:

1) o stanie majątkowym - według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) o prowadzeniu działalności gospodarczej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,

3) o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia

Sekretarzowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego.

2. Po wypełnieniu formularze oświadczeń, o których mowa w ust. 1, podlegają włączeniu do akt osobowych.

§ 4. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym, oświadczeniach o prowadzeniu działalności gospodarczej i oświadczeniach o zmianie charakteru oprowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Sekretarz Miasta działający z upoważnienia Prezydenta Miasta.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 521/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej (zm.: Zarządzenie Nr 221/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2008 r.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/07/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2009/07/02 09:00:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2009/07/02 09:00:22 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/07/02 08:59:03 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/07/02 08:56:25 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/07/02 08:51:18 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/07/02 08:36:16 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/07/02 08:35:56 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/07/02 08:15:09 nowa pozycja