Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 70/09 w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Data podpisania: 2009/02/20

Data wejścia w życie: 2009/02/20


ZARZĄDZENIE Nr 70/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

        Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz.1119, z 2008 r. Nr 171, poz.1056, Nr 180, poz.1109) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) i art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458), zarządzam, co następuje:


    § 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Miasto Szczecin zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu wyznaczam Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin.
    2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Zastępcę Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin.

    § 3.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł ustalam wzór Rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
    2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesznurowanych. Ostatnia strona winna być zalakowana i opatrzona w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej.
    3. Za prowadzenie "Rejestru powiadomień" odpowiada koordynator.
    4.Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
    5. Wzór notatki o podejrzeniu zaistnienia sytuacji, wymagającej powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

    § 4. Zobowiązuje się koordynatora do :
1) opracowania i przekazania Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
2) przedstawienia propozycji zmian i uzupełnień niniejszego zarządzenia,
3) przedstawienia propozycji szkoleń pracowników w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem.

    § 5. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów / kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz do zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia.

    § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 289/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


UZASADNIENIE


Niniejszą zmianą Zarządzenia Nr 289/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu wyeliminowano luki w istniejącej procedurze oraz wprowadzono ułatwienia polegające przede wszystkim na:
- dołączeniu wzoru notatki służbowej (Załącznik Nr 4 do Zarządzenia) jaką sporządzają pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, dzięki czemu ww. pracownicy będą zobowiązani wypełnić jedynie dane w formularzu. Notatka składa się z części A (do obligatoryjnego wypełnienia) oraz z części B (do wypełnienia w miarę dostępności danych), co ma zapewnić spisanie wszystkich okoliczności, które muszą się znaleźć w powiadomieniu Głównego Inspektora Informacji Finansowej i wyeliminować ryzyko pominięcia koniecznych lub dostępnych elementów tego powiadomienia,
- rezygnacji w związku z powyższym z obowiązku sporządzania przez pracowników projektu powiadomienia GIIF. Powiadomienie (do podpisu Prezydenta Miasta) będzie sporządzał koordynator, w zależności czy uzna za zasadne okoliczności wskazane przez pracownika w notatce,
- rezygnacji z klauzuli „zastrzeżone” dla rejestru powiadomień, ponieważ pozostała dokumentacja (notatki, kopie dokumentów, powiadomienia) dotycząca transakcji „podejrzanych” nie była opatrzona ww. klauzulą (brak konsekwencji). Opatrzenie klauzulą „zastrzeżone” całej dokumentacji spowodowałoby z kolei znaczne utrudnienia w obiegu dokumentów, m.in. z uwagi na fakt, że nie wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin posiadają upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych. Wprowadzono natomiast obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji przez wszystkie osoby uczestniczące w niniejszym procesie, w tym z zachowaniem zasad i trybu określonych w odrębnych przepisach prawa (możliwość opatrzenia odpowiednią klauzulą niejawną w określonych przypadkach a nie generalnie),
- doprecyzowaniu terminu sporządzania i składania koordynatorowi zbiorczych informacji o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji.
Wprowadzono ponadto drobne poprawki, w tym „otworzono” katalog transakcji „podejrzanych poprzez dodanie słowa „w szczególności”, doprecyzowano i poszerzono procedurę postępowania w przypadku uznania przez koordynatora, że nie zachodzą przesłanki do powiadomienia GIIF itp.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/03/09, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/03/09 11:00:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/03/09 11:00:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/09 10:19:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/09 10:16:24 nowa pozycja