Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 85/06 w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/02/20

Data wejścia w życie: 2006/02/20


 

ZARZĄDZENIE NR 85/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr172, poz.1441), § 7 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


    § 1. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Szczecin ustanawia się Politykę Jakości Urzędu Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

    § 2. 1. W celu prezentacji założeń Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin pracownikom oraz interesantom Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta do:
1) Przekazania treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin do wiadomości podległym pracownikom
2) Umieszczenia treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń oraz w pomieszczeniach pracowników Urzędu Miasta 
    2. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Informatyki do umieszczenia treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin na stronach internetowych Urzędu Miasta. 

    § 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 198/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 sierpnia 2001r.w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin (zmiana: Zarządzenie Nr 8/05 Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 12 stycznia 2005 r.) 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/07 15:52:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/07 15:52:31 nowa pozycja