Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 581/06 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/12/12

Data wejścia w życie: 2006/12/12


ZARZĄDZENIE NR 581/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 października 2006r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 71, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz § 13 ust. 7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636, z 2006 Nr 127, poz. 885),  zarządzam co następuje:


    § 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r.Dz. U. Nr 69, poz. 636, z 2006 Nr 127, poz. 885) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta Szczecin o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 


    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/12/12, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/12/12 14:06:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/12/12 14:06:00 nowa pozycja