Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 246/06 w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2006/05/04

Data wejścia w życie: 2006/05/04


 

ZARZĄDZENIE Nr 246/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta.

        Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), zarządzam, co następuje:


    § 1. 1. Kolegium Prezydenta Miasta Szczecin zwane w dalszej części zarządzenia „Kolegium Prezydenta” obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w każdy wtorek tygodnia. 
    2. Prezydent Miasta może w miarę potrzeb zwoływać posiedzenia Kolegium Prezydenta również w innych terminach. 

    § 2. 1. Wnioski o rozpatrzenie spraw przez Kolegium Prezydenta mogą być składane przez:
1) Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta,
2) dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu,
3) pełnomocników Prezydenta Miasta. 
    2. Wnoszenie spraw na posiedzenia Kolegium Prezydenta, przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży następuje za pośrednictwem dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu współpracujących lub sprawujących nadzór nad działalnością jednostki. 
    3. Wnioski wnoszone na posiedzenia Kolegium Prezydenta, przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wymagają uzgodnienia z właściwym Zastępcą Prezydenta, Sekretarzem lub Skarbnikiem Miasta. 

    § 3. 1. Wnioski z załącznikami o rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu Kolegium Prezydenta, należy składać w Biurze Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – do każdego czwartku poprzedzającego posiedzenie Kolegium Prezydenta do godz. 14:00. 
    2. Wnioski złożone po tym terminie mogą być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Kolegium Prezydenta wyłącznie za pisemną zgodą Sekretarza Miasta. 
    3. O wyrażanie zgody na umieszczenie wniosku w porządku obrad najbliższego posiedzenia Kolegium Prezydenta, który został złożony po terminie określonym w ust. 1 występuje właściwy Zastępca Prezydenta. 
    4. W wyjątkowych przypadkach, gdy wymagane jest pilne rozpatrzenie sprawy przez Kolegium Prezydenta, Prezydent może bezpośrednio na posiedzeniu Kolegium wyrazić zgodę na rozszerzenie porządku posiedzenia o sprawy wnoszone przez członków Kolegium Prezydenta Miasta. 
    5. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 
    6. Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków oraz załączników do wniosków z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 4. 
    7. Przygotowujący wniosek zobowiązany jest do:
1) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta,
2) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, gdy przyjęcie wniosku powoduje skutki finansowe,
3) uzyskania opinii Pełnomocnika Prezydenta ds. pomocy publicznej przedsiębiorcom, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielania pomocy przedsiębiorcom zgodnie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
    8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wnioskach, o których mowa w
ust. 1 oraz w załączonych do wniosków materiałach Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – zwraca całość materiałów w celu ich uzupełnienia. 

    § 4. 1. Porządek obrad posiedzenia Kolegium Prezydenta opracowuje Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – w oparciu o złożone wnioski. 
    2. W porządku posiedzenia umieszcza się sprawy w następującej kolejności do rozpatrzenia przez Kolegium Prezydenta:
1) projekty uchwał Rady Miasta Szczecin,
2) projekty zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z wykonaniem uchwał Rady Miasta,
3) projekty oświadczeń woli w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem miasta,
4) określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Szczecin,
5) projekty stanowisk Prezydenta Miasta,
6) sprawy o istotnym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców. 
    3. Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – dostarcza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta porządek obrad wraz z materiałami na posiedzenie Kolegium Prezydenta w każdy piątek poprzedzający posiedzenie Kolegium Prezydenta do godz. 15.00. 
    4. Na wniosek właściwego w sprawie Zastępcy Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika Miasta materiały mogą być również kopiowane dla pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Kolegium Prezydenta.
Adnotację na ten temat umieszcza się na wniosku w poz. "uwagi". 

    § 5. 1. Na posiedzeniach Kolegium Prezydenta, sprawy umieszczone w porządku obrad referowane są przez właściwych Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika Miasta lub osoby przez nich wskazane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
    2. W przypadku, wskazania we wniosku innego referenta niż Zastępca Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik Miasta, Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – umieszcza o tym zapis w porządku obrad. 
    3. Powiadomienia osób, które zostały wyznaczone do udziału w posiedzeniu Kolegium Prezydenta dokonuje Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – po zamieszczeniu stosownej adnotacji we wniosku, nie później niż w poniedziałek poprzedzający posiedzenie Kolegium Prezydenta. 

    § 6. Dokumenty będące przedmiotem obrad Kolegium Prezydenta przechowywane są w zbiorach prowadzonych przez Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta. 

    § 7. 1. Zobowiązuje się Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, pełnomocników Prezydenta Miasta oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu do stosowania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu. 
    2. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu do zapoznania i zapewnienia przestrzegania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

    § 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 9. Traci moc Zarządzenie Nr 367/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta. 

    § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2006/08/11, odpowiedzialny/a: Joanna Lachowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/14 10:03:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/14 10:03:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 15:33:19 nowa pozycja