Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 424/06 w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2006/08/01

Data wejścia w życie: 2006/08/01


 

ZARZĄDZENIE NR 424/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 sierpnia 2006 r.

w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie § 28 uchwały Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011, zarządzam, co następuje:


    § 1. Dla potrzeb obliczenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, obliczanej według wzoru:

 

stawka czynszu

 

=

 

ilość punktów dla danego lokalu

 

x

wskaźnik przeliczeniowy  kosztu odtworzenia 1 m2 pow. użytkowej budynku

x

wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej
1 m2 lokalu

:

12 m-cy

51

przyjmuje się następujące wartości wskaźników:
1) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości  2.680 zł,
2) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości  2,303 %

    § 2. Zasady ustalania ilości punktów dla danego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

    § 3. 1. Maksymalna stawka czynszu wynosi  6,02 zł/m 2.
2. Minimalna stawka czynszu wynosi  1,31 zł/m2.
3. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi  0,65 zł/m2.

    § 4 . Traci moc uchwała Nr 264/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.

    § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Piotr Gumowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 13:00:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 13:00:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:56:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:42:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:40:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:35:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:24:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:24:20 nowa pozycja