Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 235/08 w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta...

Data podpisania: 2008/05/29

Data wejścia w życie: 2008/05/29


ZARZĄDZENIE NR 235/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 167, poz.1759, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:


    § 1. Wprowadzam zasady wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Nadaję Urzędowi Miasta Szczecin Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

    § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/ kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

    § 5. Traci moc Zarządzenie 330/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu (decyduje data powołania komisji przetargowej).


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2008/05/30, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/05/30 14:10:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/05/30 14:10:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/05/30 13:39:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/05/30 13:38:05 nowa pozycja