Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 553/07 w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży

Data podpisania: 2007/11/07

Data wejścia w życie: 2007/11/07


ZARZĄDZENIE NR 553/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218), w związku z § 4 ust. 5 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, poz.834, Nr 84, poz.1540, z 2005r. Nr 55, poz. 1268, z 2006r. Nr 60, poz.1108, Nr 90, poz.1679, z 2007r. Nr 90 poz.1555), zarządzam co następuje:


    § 1. Wprowadza się regulamin negocjacji i regulamin przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

    § 3. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 230/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu negocjacji i regulaminu przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/11/07, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/07 15:45:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/07 15:45:18 nowa pozycja