Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 49/07 w sprawie przyjęcia na rok 2007 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Data podpisania: 2007/02/02

Data wejścia w życie: 2007/02/02


ZARZĄDZENIE Nr 49/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 lutego 2007r.

w sprawie przyjęcia na rok 2007 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

        Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na rok 2007 plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystany zgodnie z:
1) projektem budżetu Miasta Szczecin na 2007r.
2) Uchwałą Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późniejszymi zmianami).
3) Uchwałą Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
4) Uchwałą Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (z późniejszymi zmianami).
5) Uchwałą Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami).
6) Uchwałą Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami).
7) Uchwałą Nr LVIII/1078/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych (z późniejszymi zmianami).
8) Uchwałą Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006-2011.
9) Zarządzeniem Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzeniem Nr 544/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2006r.).
10) Zarządzeniem Nr 424/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 455/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 sierpnia 2006r.).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/02/07, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Robert Słotwiński, dnia: 2007/02/07 12:19:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Słotwiński 2007/02/07 12:19:52 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 11:52:56 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 11:13:16 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 09:06:25 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 08:53:58 nowa pozycja