Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 38/21 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Data podpisania: 2021/01/25

Data wejścia w życie: 2021/01/25


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznaczam Pana Rafała Miszczuka - Dyrektora Biura Rady Miasta na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego.
2. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego wykonuje zadania związane z realizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
§ 2. 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe do wykonywania prac spisowych związanych z Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:
1) Rafał Miszczuk - Dyrektor Biura Rady Miasta - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) Ewa Szynkowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki,
3) Rafał Pawlik - Główny Specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego - Koordynator Gminny,
4) Marzena Arciszewska - Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta,
5) Marta Klimek - Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta,
6) Anna Musiał - Podinspektor w Biurze Rady Miasta,
7) Katarzyna Niburska - Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta,
8) Edyta Sowińska - Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta.
§ 3. Zadania Gminnego Biura Spisowego określa art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. oraz Instrukcja organizacyjna do Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.
§ 4. 1. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta do współpracy z Gminnym Biurem Spisowym w realizacji wszystkich zadań.
2. Gminne Biuro Spisowe przy realizacji zadań wspiera we właściwym zakresie merytorycznym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
3. Obsługę administracyjno-kancelaryjną Gminnego Biura Spisowego zapewnia Biuro Rady Miasta.
§ 5. Gminne Biuro Spisowe zostaje utworzone na czas określony od 25.01.2021 r. do 30.07.2021 r.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/02, odpowiedzialny/a: Rafał Miszczuk, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2021/02/02 11:00:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2021/02/02 11:00:45 nowa pozycja