Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kadencja 2019 -2023

Regulamin Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych


REGULAMIN RADY KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH


§ 1

1. Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych zwana dalej Radą, jest społecznym organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Terenem działania Rady jest Gmina Miasto Szczecin.
3. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Szczecin spośród reprezentatywnych sądownie zarejestrowanych związków, stowarzyszeń kombatanckich i osób represjonowanych, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
4. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo w każdym czasie odwołać członka Rady na jego żądanie.
5. Prezydent Miasta Szczecin w każdym czasie ma prawo powołać nowych członków Rady lub uzupełnić skład Rady.
6. Status organizacyjny Rady, jej skład i zakres działania, określa niniejszy regulamin.
7. Działalność w Radzie ma charakter społeczny.
8. Organizacje kombatanckie i osób represjonowanych potwierdzają przystąpienie do Rady oraz przyjęcie Regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia Prezydentowi Miasta Szczecin lub osobie przez niego wskazanej w formie przewidzianej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
9. Brak akceptacji Regulaminu stanowi podstawę do odmowy przystąpienia danej organizacji do Rady bądź też do wykluczenia danej organizacji z członkostwa w Radzie.

§ 2

1. Rada współdziała z Prezydentem Miasta Szczecin w realizacji działań wynikających z ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. 2002 r. nr 42, poz. 371 ze zm.), a w szczególności zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działalności.
2. Do zakresu działania Rady należy:
a) Kultywowanie tradycji walk i męczeństwa Narodu Polskiego, pamięci o ofiarach wojny
i okresu powojennego.
b) Inspirowanie do współdziałania organizacji kombatanckich i osób represjonowanych poprzez wspólne organizowanie uroczystości kombatanckich i państwowych, wspólną opiekę nad miejscami walk i męczeństwa, wspólne organizowanie odczytów, wystaw, konkursów i konferencji na tematy związane z problematyką kombatancką.
c) Inspirowanie do prowadzenia form działalności mającej na celu kształtowanie patriotycznej świadomości młodzieży m. in. poprzez współpracę z instytucjami
i organizacjami oświatowo-wychowawczymi i organizację lekcji historii.
d) Doradzanie i pomoc w sprawach uprawnień kombatanckich.
e) Opracowywanie wniosków, postulatów, rozwiązań prawnych, zmierzających do poprawy sytuacji socjalnej i zdrowotnej kombatantów i osób represjonowanych.
f) Współpraca z mediami w celu popularyzowania tematyki kombatanckiej.
g) Promowanie i popularyzacja opracowań z zakresu historii i tradycji walk i męczeństwa Narodu Polskiego.

§ 3

1. Rada nie ma prawa ingerencji w wewnętrzne sprawy działalności organizacji będących jej członkami.
2. Organizacje będące członkami Rady rekomendują do pracy w Radzie po jednym ze swych członków.
3. Rekomendacja, o której mowa w ust. 2, odbywa się poprzez wypełnienie formularza rekomendacji stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu i jest skuteczna z dniem, w którym oświadczenie to zostanie doręczone Prezydentowi Miasta Szczecin lub osobie przez niego wskazanej.
4. Członek Rady może w każdym czasie odwołać osobę go reprezentującą poprzez cofnięcie udzielonej rekomendacji.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, członek Rady winien jednocześnie wskazać osobę, której udziela rekomendacji.
6. Do skuteczności oświadczeń, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się postanowienia ust. 3.
7. Do rekomendacji, o której mowa w ust.3, oraz w sytuacjach, o których mowa w ust. 4 i 5, należy dołączyć dokument, z którego wynika, że osoba składająca tego typu oświadczenie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu członka Rady.
8. W przypadku co najmniej dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia przedstawiciela członka Rady w jej pracach w 2 letnim okresie kadencji danego Prezydium Rady - Prezydium Rady zawiadamia o tym fakcie jego organizację i wnioskuje o delegowanie do Rady nowego jej przedstawiciela.

§ 4

1. Rada działa poprzez posiedzenia plenarne oraz w ramach posiedzeń Prezydium Rady.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
3. Posiedzenia plenarne Rady oraz posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego wyznaczona, przy czym posiedzenia Prezydium Rady odbywają się w zależności od istniejących potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał, a Rady, co najmniej raz na pół roku.
4. Prezydium Rady składa się z 5 osób, przy czym co najmniej 3 z nich musi posiadać status kombatanta lub osoby represjonowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.).
5. Prezydium Rady wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Członków Prezydium Rady wybiera Rada na posiedzeniu plenarnym z grona osób posiadających rekomendacje członków Rady, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.
7. Wybory Prezydium Rady odbywają się w głosowaniu tajnym. Dla ważności głosowania wymagana jest obecność, co najmniej 2/3 członków Rady.
8. Wybory poszczególnych członków Prezydium Rady odbywają się zwykłą większością głosów.
9. Kadencja członków Prezydium Rady trwa cztery lata od momentu podjęcia uchwały o wyborze na członka Prezydium Rady, z tym zastrzeżeniem, że kadencja członka Prezydium Rady wybranego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Prezydium Rady (kadencja wspólna).
10. Mandat członka Prezydium Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania albo wystąpienia z Rady organizacji, od której otrzymał on rekomendację.
11. W przypadku rezygnacji, śmierci członka Prezydium lub wystąpienia z Rady organizacji, od której otrzymał on rekomendację, Rada może na jego miejsce wybrać na posiedzeniu plenarnym inną osobę spośród osób, o których mowa w ust. 6.
12. Odwołanie członka Prezydium Rady może nastąpić zwykłą większością głosów na posiedzeniu plenarnym, przy obecności, co najmniej 2/3 członków Rady, z tym zastrzeżeniem że w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 14.
13. W sytuacji cofnięcia rekomendacji dla członka Prezydium Rady, jego mandat wygasa z dniem,
w którym oświadczenie o cofnięciu rekomendacji zostanie doręczone Prezydentowi Miasta Szczecin lub osobie przez niego wskazanej.
14. W sytuacji, o której mowa w ust. 12, jeżeli członek Rady cofnął rekomendację dla osoby reprezentującej go w Prezydium Rady, wówczas Prezydium Rady obraduje w pomniejszonym składzie do pierwszego najbliższego posiedzenia plenarnego Rady, na którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
15. W posiedzeniach Rady, jej członek może być reprezentowany na posiedzeniu przez pełnomocnika pod warunkiem pisemnego poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin lub osoby przez niego wyznaczonej, na co najmniej 21 dni przed posiedzeniem Rady lub Prezydium Rady w osobie pełnomocnika, przesyłając jednocześnie pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji na posiedzeniu Rady lub Prezydium Rady.
16. W ciągu 14 dni od posiedzenia plenarnego Rady, Przewodniczący Prezydium Rady przekazuje Prezydentowi Miasta Szczecin lub osobie przez niego wyznaczonej informacje o podjętych uchwałach.
17. Prezydium raz w roku, na posiedzeniu plenarnym, przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecin lub osobie przez niego wyznaczonej oraz członkom Rady informacje o działalności Rady.

§ 5

W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 6

1. Do obowiązków Prezydium Rady należy:
a) przygotowanie tematyki na posiedzenia Rady i porządku obrad we współpracy z pracownikami Biura ds. Organizacji Pozarządowych, będących Przedstawicielami Urzędu Miasta Szczecin.
b) przedkładanie Prezydentowi Miasta Szczecin wniosków i projektów uchwał Rady,
c) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:
a) zwoływanie posiedzeń Rady w terminie uzgodnionym z Prezydentem Miasta Szczecin lub osobą przez niego wyznaczoną,
b) zawiadomienie członków Rady o terminie posiedzenia, z proponowanym porządkiem obrad,
nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 7

Obsługę techniczną i administracyjną Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/10/15, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2020/10/15 14:58:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2020/10/15 14:58:50 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/10/15 14:56:57 nowa pozycja