Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 97/20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Data podpisania: 2020/03/02

Data wejścia w życie: 2020/03/02


Zarządzenie Nr  97/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązujędo przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin.

2. Inwentaryzację, o której mowa w ust.1, należy przeprowadzić w okresie od dnia 4 marca 2020 r.
do dnia 6 marca 2020 r. według stanu na dzień 28 lutego 2020 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w następującym składzie:

Przewodniczący:

 1. Emilia Stolarz – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu;

Członkowie:

 1. Teresa Okoń – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu;
 2. Wioletta Pawlak – Podinspektor w Biurze Obsługi Urzędu;

Osobymaterialnie odpowiedzialne,obecne przy spisie:

 1. osoba przekazująca – Karolina Januszkiewicz – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu;
 2. osoba przejmująca – Małgorzata Skrobot – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu;
 3. osoba przejmująca – Urszula Beata Tymińska – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu.

§ 3. Zobowiązuję Przewodniczącego zespołu spisowego do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 w określonym terminie i w wyznaczonym miejscu;
 2. terminowego (3 dni robocze po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin pobranych arkuszy spisowych, sprawozdania oraz informacji
  o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem;
 3. rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

IV
udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2020/03/02, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/03/10 15:47:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:47:10 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:45:06 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:44:01 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:42:52 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:40:28 nowa pozycja