Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 182/16 w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/05/18

Data wejścia w życie: 2016/05/18


ZARZĄDZENIE NR 182/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 11 ust. 6 Regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 629) zarządzam co następuje:
§ 1. Komisja Stypendialna do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, zwana dalej Komisją, przeprowadzi ocenę wniosków na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości.
§ 2. Do zadań Komisji należy :
1) ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
2) ocena wniosków pod kątem spełnienia kryteriów ustalonych w Uchwale Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości,
3) rekomendacja Prezydentowi Miasta Szczecin kandydatów do Stypendium Artystycznego Miasta Szczecina,
4) ustalenie wysokości stypendium dla kandydatów, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie miasta Szczecina na dany rok kalendarzowy.
§ 3. Tryb i regulamin pracy Komisji, zwany dalej Regulaminem, określa załącznik do Zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 231/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2016/06/07, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2016/06/07 14:02:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2016/06/07 14:02:47 nowa pozycja