Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 397/18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Data podpisania: 2018/09/05

Data wejścia w życie: 2018/09/05


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z § 1 Zarządzenia Nr 167/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zasad administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 496/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 330/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2018 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązujędo przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych nabytych przez Gminę Miasto Szczecin, jako spadkobiercy.

2. Inwentaryzację, o której mowa w ust.1, należy przeprowadzić w okresie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. według stanu na dzień 16 września 2018 r. na terenie Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1  powołuję zespół spisowy w następującym składzie:

Przewodniczący:

1) Jacek Karpowicz – Podinspektor w Biurze Spadków i Mienia Skarbu Państwa;

Członek:

2) Krzysztof Bartnik – Podinspektor w Biurze Spadków i Mienia Skarbu Państwa;

Osoby materialnie odpowiedzialne,obecne przy spisie:

3) osoba przekazująca – Teresa Okoń – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu;

4) osoba przejmująca – Daria Maculewicz – Inspektor w Biurze Spadków i Mienia Skarbu Państwa.

§ 3. Zobowiązuję Przewodniczącego zespołu spisowego do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 w określonym terminie
i w wyznaczonym miejscu;

2) terminowego (3 dni robocze po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin pobranych arkuszy spisowych, sprawozdania oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem;

3) rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2018/09/10, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2018/09/10 13:59:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2018/09/10 13:59:43 nowa pozycja