Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80387231

Aktualna strona: 30698

Wydrukowano: 1318

Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego


Do szczegółowych zadań Biura Dialogu Obywatelskiego należą:

Aktywizacja społeczności lokalnej i rozwijanie dialogu z mieszkańcami, poprzez które rozumie się:

a) koordynowanie działań dotyczących prowadzenia na terenie Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu - www.konsultuj.szczecin.pl, w tym Szczeciński Budżet Obywatelski

b) Inicjatywa lokalna

c) współpraca z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji:

1. Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

2. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

3. Szczeciński Inkubator Kultury INKU

4. Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Biuro Porad Obywatelskich

6. Centrum Aktywności Lokalnej CAL Warszewo

7. Walne Spotkania Organizacji Pozarządowych

8. Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych "POD PLATANAMI"

9. Gala Obywatelska

10. Akcja Przekaż 1% szczecińskim OPP

11. Baza danych szczecińskich organizacji pozarządowych wraz z ankietą weryfikacyjną

12. Miejski newsletter oraz prowadzenia aktualności dotyczących organizacji pozarządowych

13. Przygotowanie lokalnych aktów prawnych, dotyczących sektora pozarządowego, w szczególności rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

14. Koordynacja działań dot. dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami i fundacjami:

1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń, w tym żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków, czy też złożenia niezbędnych wyjaśnień, występowanie z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia lub o rozwiązanie stowarzyszenia;

2. nadzór nad działalnością fundacji, w tym występowanie z wnioskiem do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa;

3. nadzór nad działalnością klubów sportowych; 

4. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

5. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

6. prowadzenie ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

7. prowadzenie spraw stowarzyszeń, jednostek terenowych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, związków sportowych i innych organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego;

8. pomoc dla organizacji pozarządowych przy składaniu wniosków, przeprowadzania procedur w urzędzie, przy zakładaniu nowych organizacji etc.
 

Koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:

1.  współpraca w zakresie realizowania programów i projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizowania spotkań z udziałem przedstawicieli Miasta;

2. monitorowanie współpracy Miasta z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz prowadzenie działalności sprawozdawczej w tym zakresie.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin