Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ), Prezydent Miasta Szczecin informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina: 2062, 2063, 2067, 2068, 2070, 2072, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079.

Modernizacja ewidencji zostanie wykonana w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez  jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Do wykonania prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, upoważniam Wykonawcę:

  • OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie.

Zamówienie publiczne, dotyczące niniejszej modernizacji, jest elementem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (dostęp do danych przestrzennych).

Biuro Geodety Miasta

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2021/01/21, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/01/21 12:44:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/01/21 12:44:20 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/01/21 12:38:58 nowa pozycja