Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852726

Aktualna strona: 32438

Wydrukowano: 1

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego w majątku Gminy Szczecin


Prezydent Miasta Szczecin
ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2


I. W konkursie mogą brać udział podmioty, zwane dalej oferentami, które deklarują wolę prowadzenia publicznej szkoły podstawowej zgodnie z przepisami ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), w tym:
1) osoby fizyczne legitymujące się okresem zatrudnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin – odpowiednio: co najmniej 5 - letnim na stanowisku dyrektora placówki oświatowej lub co najmniej 10 – letnim na stanowisku nauczyciela lub które wskażą, że dyrektor szkoły lub kandydat na dyrektora spełnia powyższe warunki;
2) osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, prowadzące działalność „non profit”, które ponadto wykażą, że co najmniej jeden z członków organu zarządzającego lub kandydat na dyrektora szkoły wyrażający wolę prowadzenia tej szkoły w imieniu oferenta, spełnia warunki określone w pkt. 1

II. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedłożenie przez oferenta będącego osobą fizyczną następujących dokumentów:
1) kserokopię dowodu osobistego oferenta - potwierdzoną przez niego za zgodność kserokopii z oryginałem (w przypadku spółki cywilnej – kserokopię dowodów osobistych wspólników), a w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, itp. – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię umowy spółki;
2) zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dyrektor szkoły lub kandydat na dyrektora nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
3) zaświadczenie o braku zobowiązań finansowych i należności poświadczone przez właściwe urzędy (Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek);
4) zaświadczenie potwierdzające, że dyrektor szkoły lub kandydat na dyrektora ma co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na stanowisku dyrektora placówki oświatowej lub co najmniej 10 – letni okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela na terenie Gminy Miasto Szczecin;
5) oświadczenie, że oferent, dyrektor szkoły lub kandydat na dyrektora nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967, poz. 2245), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
6) oświadczenie, że oferent, dyrektor szkoły lub kandydat na dyrektora nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne;
7) oświadczenie, że oferent, dyrektor szkoły lub kandydat na dyrektora nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r . poz. 1458, 1669, poz. 1693, poz. 2192);
8) oświadczenie, że oferent, dyrektor szkoły lub kandydat na dyrektora wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1669) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach przeprowadzenia konkursu;
9) koncepcja funkcjonowania szkoły – w tym w szczególności oferta edukacyjno-wychowawcza obejmująca między innymi informację o: wizji i celach organizacji szkoły w zakresie kształcenia, opieki i wychowania, oferowanych warunkach nauki wychowania i opieki, warunkach zatrudnienia kadry pedagogicznej, rekrutacji uczniów, zarządzania, współpracy ze środowiskiem lokalnym, doposażeniu bazy lokalowej, sposobie finansowania działalności szkoły, zatrudnieniu administracji i obsługi;
10) statut szkoły lub projekt statutu szkoły;
11) pisemne zobowiązania oferenta do:
a) zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
b) przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych;
c) nieprzekształcania szkoły w placówkę niepubliczną;
d) niecedowania, bez pisemnej zgody Prezydenta Miasta Szczecin, uprawnień do prowadzenia ww. szkoły na inny podmiot;
e) zawarcia z dotychczasowym najemcą lokalu mieszkalnego nowej umowy, która będzie odpowiadała warunkom umów najmu zawieranym przez Gminę Miasto Szczecin w stosunku do lokali z zasobu mieszkaniowego gminy;
f) oświadczenie, iż w nieruchomości szkolnej po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2 zlokalizowana będzie wyłącznie publiczna szkoła podstawowa;

2. W przypadku osoby prawnej warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1) przedłożenie przez oferenta następujących dokumentów:
a) określonych w ust. 1 pkt. 3 i od 10 do 11 - dotyczących oferenta;
b) określonych w ust. 1, pkt. 2 i od 3 do 8 - dotyczących kandydata na dyrektora szkoły wyrażającego wolę prowadzenia tej szkoły w imieniu oferenta;
c) określonego w ust. 1, pkt. 8 – wspólnego dla oferenta i kandydata na dyrektora szkoły oświadczenia wyrażającego wolę prowadzenia tej szkoły w imieniu oferenta zgodnie z przedstawioną koncepcją funkcjonowania szkoły ;
d) oświadczenie, że oferent nie prowadzi działalności mającej na celu osiąganie zysków;
e) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej.
2) oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu podanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez osoby upoważnione do reprezentacji, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.
III. Pozostałe warunki określone są w Regulaminie Konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 51/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2 z którym oferent może się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (www.bip.um.szczecin.pl) lub w Sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pok. 302.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2” w Sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w nieprzekraczalnym terminie wpływu do godziny 1500 dnia 21.02.2019 r.

Konkurs odbędzie się dnia 22 lutego 2019 r., o godz. 10.00 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Z wybranym oferentem, po uzyskaniu wymaganych pozytywnych opinii Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Edukacji i Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin, zawarta zostanie umowa użyczenia nieruchomości po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2 na okres 10 lat.


 

Wydział: Wydział Oświaty

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin