Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2021


Na podstawie § 3 Regulaminu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin,

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2021

I. UPRAWNIENI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.
 2. Stypendia twórcze przyznawane będą w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
 3. Osoba ubiegająca się o stypendium twórcze musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
 4. Z możliwości ubiegania się o stypendium twórcze wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

II. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami w postaci skanów, zdjęć lub wersji PDF na adres mailowy: wk@um.szczecin.pl. Ponadto przedmiotowy wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty albo wrzucić do urny znajdującej się w lewym skrzydle Urzędu Miasta Szczecin (dawna filharmonia), pl. Armii Krajowej 1.
 2. Do wniosku w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF :
  1. życiorys artystyczny;
  2. portfolio lub dokumentację działalności artystycznej (zaleca się prezentację o objętości maksymalnie 20 stron);
  3. rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.
 3. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków w wersji elektronicznej i tradycyjnej - papierowej upływa z dniem 01 marca 2021 r. godzina 23.59

IV. UMOWA STYPENDIALNA

 1. Stypendia twórcze przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
 2. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
 3. Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.
 4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
 5. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo.
 6. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%.
 7. Stypendium nie może być przeznaczone na zakup środków trwałych.
 8. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

V. PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA STYPENDIA TWÓRCZE

 1. W budżecie Miasta Szczecin na rok 2021 zaplanowano na Stypendia Twórcze kwotę 100 000 zł.
 2. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2021 wynosić będzie nie mniej niż 3 000,00 zł brutto i nie więcej niż 15 000,00 zł brutto.

VI.INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat naboru udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin, tel. 91 4245 651 lub 91 4245 657, e-mail: wk@um.szczecin.pl.

Dokumenty do pobrania: formularz wniosku, wzór umowy i formularz rozliczenia.

Wydział Kultury

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2021/01/27, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/01/27 13:19:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/01/27 13:19:14 nowa pozycja