Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Prezydent Miasta Szczecin informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina: 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054.

Modernizacja ewidencji zostanie wykonana w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony
do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Do wykonania prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, upoważniam konsorcjum wykonawców:

  • GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak, Spółka Cywilna z siedzibą w Szczecinie,
  • GEOSYSTEM Olejnik, Walęcki, Woźniak z siedzibą w Szczecinie.

Zamówienie publiczne, dotyczące niniejszej modernizacji, jest elementem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (dostęp do danych przestrzennych).

Biuro Geodety Miast

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2020/10/13, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/01/21 12:57:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/01/21 12:57:09 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2020/10/13 09:52:45 nowa pozycja