Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Zawiadomienie o zamiarze utworzenia Filii nr 55 MBP w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu MBP w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 MBP w Szczecinie


UCHWAŁA NR XXVIII/812/21 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zlokalizowanej przy ulicy Józefa Romana 20/U1 w Szczecinie.

§ 2. Wyraża się zamiar zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, nadanego uchwałą Nr XLIX/934/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. (t.j. Dz.Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 1674), zm. uchwałą Nr XI/350/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6097), zm. uchwałą Nr XXV/740/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz.Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 964), w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55.

§ 3. Akt o zmianie załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydany zostanie po upływie 6 miesięcy od daty podania treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

 

Uzasadnienie:


W lokalu przy ul. Józefa Romana 20/U1 znajduje się obecnie tymczasowa siedziba filii nr 46, ponieważ w lokalu dotychczas przez nią zajmowanym przy ul. Nad Odrą 26 trwają prace remontowe, prowadzone przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Po ich zakończeniu, które planowane jest w roku 2021, filia nr 46 powróci do swojej pierwotnej lokalizacji, natomiast placówka na Wrzosowym Wzgórzu przy ul. Józefa Romana zyskać powinna autonomię jako nowa jednostka organizacyjna MBP. Będzie ona oznaczona jako filia numer 55. Po roku funkcjonowania filii w wyżej wymienionym miejscu potwierdzone zostało duże zainteresowanie jej ofertą zarówno ze strony mieszkańców Stołczyna, jak i sąsiedniego Osiedla Bukowo.
W myśl art. 13 ust. 2 ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organizator – w tym wypadku Gmina Miasto Szczecin – zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem; obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.
Zgodnie z § 7 pkt 6 lit. d uchwały Nr XXIX/767/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. (ze zm.) w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn lokalizacja nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej została zaopiniowana przez Radę Osiedla Stołczyn.

Wydział Kultury

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2021/05/07, odpowiedzialny/a: Cezary Cichy, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2021/05/07 14:21:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2021/05/07 14:21:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2021/05/07 14:16:16 nowa pozycja