Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wybory ławników 2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 – 2019

WYNIKI WYBORÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH:

W dniu 31 grudnia 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miasta Szczecin z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

1. do Sądu Okręgowego w Szczecinie 

  • 60 ławników do orzekania z zakresu spraw karnych
  • 41 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych
  • 8 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy

2. do Sądu Rejonowego Centrum w Szczecinie

  • 56 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy
  • 25 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych

3. do Sądu Rejonowego Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

  • 32 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.)

2. Kto może zostać ławnikiem?
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działaność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
3. Kto nie może zostać ławnikiem?
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
 
5. Wymagane dokumenty

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, wraz z dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można również pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (lewe skrzydło, sala byłej filharmonii) w godzinach od 7.30 do 16.00.

6. Do kiedy można zgłąszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pok.110 (prawe skrzydło) w godzinach 7.30 - 15.30.
 
7. Opłaty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2015/05/27, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/06/26 08:34:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/06/26 08:34:15 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2016/02/26 10:01:05 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/10/30 09:20:43 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/10/29 13:06:26 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/28 20:27:14 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/28 20:26:33 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 23:40:59 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 22:32:06 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 22:30:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 22:29:01 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 22:27:30 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 22:22:35 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 21:57:28 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 21:51:16 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 21:49:03 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 21:46:18 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 21:44:04 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 21:40:15 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2015/05/27 21:35:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/27 14:32:11 modyfikacja wartości
Anna Bartczak 2015/05/27 14:02:46 nowa pozycja