Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2015 r.

Zarządzenie nr 177/15 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu

Data podpisania: 2015/04/30

Data wejścia w życie: 2015/04/30


w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 9 programu dla Miasta Szczecina „Szczecin bez azbestu”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/1061/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina” ( zm. Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.)  zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Szczecin bez azbestu”, zwaną dalej Komisją, w składzie:  

Przewodniczący:  

1) Edward Maliszewski – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie – samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasto Szczecin,  

Zastępca Przewodniczącego:  

2) Dariusz Januszek – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin,  

Członkowie:  

3) Monika Małachowska - Wasylko - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,  

4) Lesław Rodak - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin,  

5) Elżbieta Jechna – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasto Szczecin,  

Sekretarz:  

6) Krystyna Dyczkowska – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasto Szczecin.  

§ 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniosków w ramach programu „Szczecin bez azbestu”, w tym ocena złożonych wniosków oraz przedstawianie ich do akceptacji dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie oraz dyrektorowi jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej ds. gospodarki odpadami.  

§ 3. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.  

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych  

w Szczecinie.  

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 132/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Prezydent Miasta 


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WGK|OŚ, wytworzono: 2015/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2015/05/12 15:27:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2015/05/12 15:27:50 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2015/05/12 14:03:37 nowa pozycja