Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXIX.50.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wyka­zanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok.

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok, Skład Orzekający Regio­nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 stycznia 2015 r.

W przedłożonej uchwale budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1 954 190 735 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 2 359 671 256 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 405 480 521 zł.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w uchwale budżetowej wskazano źródło pokrycia deficytu, którymi są:

  • wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie - 3 900 000 zł,
  • kredyty bankowe w kwocie - 370 979 527 zł,
  • nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie - 30 600 994 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

W uchwale Nr IV/14/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne, w 2015 roku uwzględniono przychody ogółem w kwocie 430 021 441 zł z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym uwzględniono kwoty przychodów z poszczególnych tytułów przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Wyszczególnione kwoty są zgodne z kwotami ustalonymi w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Kwota długu Miasta wykazana w prognozie roku 2014 wynosi 1 259 677 029 zł, co stanowi 64,5% planowanych dochodów budżetu.

Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin ustalono, iż w latach 2015 - 2043 planowana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co jest zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym planowany na 2014 rok deficyt budżetowy w wysokości 405 480 521 zł, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania wyżej ww. przy­chodami.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/02/04, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 14:21:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 14:21:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/02/04 14:33:04 nowa pozycja