Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Prezydenta sparwozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR CI.204.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 25 kwietnia 2016 r.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.


Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.UZASADNIENIE


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia, wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2016 r.
Skład Orzekający, dokonując oceny przedłożonego sprawozdania pod kątem wymogów określonych przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) stwierdził, iż sprawozdanie spełnia ww. normy i uwzględnia:
1) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
4) wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu na rok 2015 oraz z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał prowadzonej przez Izbę.
Zastosowana klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053).
Z opiniowanego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz sprawozdań statystycznych, wynikają podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu, tj.

 

 

 

Plan (w zł)

Wykonanie (w zł)

%

Dochody ogółem

2 059 508 318,48

2 150 629 263,83

104,4%

bieżące

1 817 231 482,43

1 864 217 884,28

102,6%

majątkowe

242 276 836,00

286 -411 379,55

118,2%

w tym ze sprzedaży majątku

47 060 106,00

50 533 706,65

107,4%

Wydatki ogółem

2 353 638 759,48

2 222 947 777,27

94,4%

bieżące, w tym:

1 636 683 978,48

1 553 435 497,96

94,9%

poręczenia, w tym:

31 851 287,00

0,00

0,0%

podlegające wyłączeniu

 

 

 

odsetki i dyskonto

38 936 900,00

20 823 029,35

53,5%

majątkowe

716 954 781,00

669 462 279,31

93,4%

Wynik

-294 130 441,00

-72 318 513,44

24,6%

wynik bieżący

180 547 504,00

310 732 386,32

172,1%

wynik majątkowy

.474 677 945,00

-383 050 899,76

80,7%

Przychody ogółem, w tym:

326 671 361,00

295 433 018,72

90,4%

zaciągnięcie długu zwrotnego

199 238 342,00

176 000 000,00

88,3%

wolne środki i nadwyżka

127 433 019,00

119 433 018,72

93,7%

Rozchody ogółem, w tym:

32 540 920,00

32 540 896,38

100,0%

spłata długu zwrotnego

24 540 920,00

24 540 896,38

100,0%

w tym wyłączenia

0,00

0,00

 

Kwota długu

 

1 075 256 089,42

 

w tym zobowiązania wymagalne

34 639,81

Kwota długu podlegająca wyłączeniom

0,00

w tym tylko UE

0,00


Z przedłożonego Izbie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wynika, iż wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone
o wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, a zatem spełniony jest wy móg wynikający z przepisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wyżej wymienionego ograniczenia nie stosuje się do
:
1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,
2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania
1 otrzymaniu refundacji z tych środków.

Uwzględniając planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągnię¬tych zobowiązań oraz przyjęty harmonogram spłaty kwot długu Skład Orzekający stwierdza, że w 2015 r. została spełniona relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która przedstawia się następująco:

a. wskaźnik wykonany (%):                     2,11%,
(lewa strona relacji z art. 243
wg wykonania na koniec 2015 r.)
b. wskaźnik dopuszczalny (%):              11,36 %,
(prawa strona relacji z art. 243
 w oparciu o wykonanie w 1. 2012-2014)
c. różnica (b-a) (%                                  9,25 pkt %

Dług publiczny Miasta na koniec 2015 r. wyniósł 1 075 256 089,42 zł, co stanowi 28,3% wykonanych dochodów budżetowych, w tym zaliczane do długu publicznego zobowiązania wymagalne w kwocie 34 639,81 zł.
Przedłożone sprawozdanie nie wykazuje wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków budżetowych.
Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w całości przeznaczone, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Biorąc pod uwagę zgodność sprawozdania z wymogami formalnymi określonymi powołanymi przepisami art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych, a także wynikające z niego zachowanie ograniczeń, w toku wykonania budżetu, ustalonych przepisami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone Izbie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
Podkreślić przy tym należy, że wydając przedmiotową opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu. Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości należy do kompetencji organu stanowiącego.
Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia komunalnego Miasta. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Supynowicz
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta , wytworzono: 2016/05/06, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 14:11:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 14:11:19 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 14:10:53 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 14:09:29 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/05/06 15:23:22 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/05/06 15:01:50 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/05/06 15:00:07 nowa pozycja