Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 284/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2013/07/02

Data wejścia w życie: 2013/07/02


ZARZĄDZENIE NR 284/13

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 2 lipca 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art.5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 6 ust. 2 i 3 i § 7 ust. 2 Regulaminu w sprawie zasad trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

 § 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Szczecin polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin następujących części obszaru Gminy Stare Czarnowo:

 1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce oraz nieruchomości do nich przylegających,

 2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla „Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce”,

 3) osady Sosnówko, w skład której wchodzą nieruchomości leżące przy ulicach Dobropole, Pyrzyckiej, Mostowej i Topolowej wraz z częścią ulicy Topolowej z obrębu Śmierdnica Las,

 4) części osady Mazurkowo z obrębu Śmierdnica Las (koniec ulicy Sennej).

 2. Obszar proponowanej zmiany granic ilustrują załączniki graficzne nr 1-4 do Zarządzenia.

 3. Wykazy ulic i numerów budynków wchodzących w skład osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami osiedla i odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 28 Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie w dniu 19.07.2013 w godzinach 17:00-19:00 w sali 44.

 5. Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin oraz osiedlowych tablicach ogłoszeń.

 6. Uprawnionymi do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym są osoby, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie.

 § 2. 1. Porządek otwartego spotkania konsultacyjnego obejmuje:

1) przedstawienie sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) dyskusję,

3) udzielenie wyjaśnień w sprawie,

4) wypełnienie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

 2. Wypełnienie ankiety, o której mowa w ust. 1 pkt 4 polegać będzie na zakreśleniu przez mieszkańców rubryki: „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. Ankiety zostaną wydane osobom uprawnionym podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.

 § 3. 1. Ze spotkania konsultacyjnego zostanie sporządzony protokół.

 2. Wzór protokołu z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 4. Jednostka organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

 § 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

 § 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju.

 § 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 8. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Protokoł z konsultacji społecznych


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/07/15, odpowiedzialny/a: Andrzej Durka, wprowadził/a: Tomasz Kakowski, dnia: 2013/08/26 10:48:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Kakowski 2013/08/26 10:48:10 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2013/07/15 14:44:06 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2013/07/15 13:52:11 nowa pozycja