Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2013

Opinia RIO w sprawie przedłożonym przez Prezydenta sparwozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok

UCHWAŁA NR LXIX.192.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUN-KOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r., z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zostało przekazane „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok".

Sprawozdanie, do którego dołączono „Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Szczecin", zawiera część tabelaryczną i opisową.

Skład Orzekający opiniując ww. sprawozdanie jako dokument, wziął pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ww. ustawy o finansach publicznych, stwierdzając, że:

  1. szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy,
  2. obejmuje wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych, co jest zgodne z art. 267 ust. 2 ustawy,
  3. zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach w planie wydatków, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy,
  4. uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynikają podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu w 2013 r. tj.:

1.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody ogółem

1 798 658 877,85

1 775 266 615,80

98,7%

bieżące

1 622 858 555,85

1 640 965 739,91

101,1%

majątkowe

175 800 322,00

134 300 875,89

76,4%

w tym ze sprzedaży majątku

27 275 416,00

28 852 825,06

105,8%

Wydatki ogółem

1 894 563 162,85

1 776 849 383,08

93,8%

bieżące, w tym:

1 535 144 683,85

1 472 914 646,06

95,9%

poręczenia, w tym:

863 315,00

0,00

0,0%

podlegające wyłączeniu

 

 

 

odsetki i dyskonto

51 166 868,00

27 335 186,55

53,4%

majątkowe

359 418 479,00

303 934 737,02

84,6%

Wynik

-95 904 285,00

-1 582 767,28

1,7%

wynik bieżący

87 713 872,00

168 051 093,85

191,6%

wynik majątkowy

-183 618 157,00

-169 633 861,13

92,4%

Przychody ogółem, w tym:

227 657 163,00

227 657 162,87

100,0%

zaciągnięcie długu zwrotnego

0,00

0,00

 

wolne środki i nadwyżka

227 657 163,00

227 657 162,87

100,0%

Rozchody ogółem, w tym:

37 587 260,00

37 587 237,82

100,0%

spłata długu zwrotnego

35 587 260,00

35 587 237,82

100,0%

w tym wyłączenia

0,00

0,00

 

Kwota długu

 

940 836 817,50

 

w tym zobowiązania wymagalne

6 101 910,94

Kwota długu podlegająca wyłączeniom

258 114 050,00

w tym tylko UE

45 671 615,01


 

 2.Wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2013 r. były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 395 708 256,72 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. W 2013 r. dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 591 839 104,03 zł, co stanowiło 33,3% dochodów ogółem, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 4,81%. W porównaniu do 2012 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy były niższe o 7 401 811,97 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków były niższe o 519 812,52 zł.

4. W części wprowadzającej sprawozdania (str. 11) wykazano stan zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. kwocie 934,7 min zł, z tytułu:
- zaciągniętych kredytów 794,7 min zł,
- wyemitowanych papierów wartościowych 140 min zł.

W tej części sprawozdania nie uwzględniono kwoty 6 101 910,94 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych, zaliczanych do długu publicznego. Po-wyższa kwota została wyszczególniona na str. 205 sprawozdania, gdzie dług Miasta po doliczeniu zobowiązań wymagalnych wynosi 940 836 818 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r.

Kwota długu na koniec 2013 r. stanowi 53,0% wykonanych dochodów, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 38,5%, tym samym spełniony został warunek wynikający żart. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

5. Należności wymagalne Miasta na koniec 2013 r. wyniosły 380 731 281,01 zł, które stanowiły 21,5% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe o 12,8% w stosunku do należności wymagalnych roku 2012.

6. W 2013 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 9 058 031,21 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczono 8 434 786,00 zł.

Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał i zarządzeń pro¬wadzonej przez Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych (statystycznych) wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych we wszystkich dokumentach przedłożonych Izbie.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Miasta za 2013 r. nie wykazały przekroczenia planowanych kwot wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych stanowiących podstawę do dochodzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z zakresem i szczegółowością określonymi w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał i zarządzeń organów jst oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ono oceny wykonania budżetu. Ocena działań Prezydenta w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do Rady Miasta Szczecin.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/05/06, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/17 13:06:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/17 13:06:21 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:55:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:54:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:52:23 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:50:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:49:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:49:01 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:46:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/06 09:40:00 nowa pozycja