Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Uchwała Nr CXXIV/423/2012 z dnia 13 września 2012 r.


UCHWAŁA NR CXXIV/423/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r.


Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Mieczysław Kus - Członek
  3. Józef Chodarcewicz -Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wyko¬nania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obra¬chunkowej w Szczecinie w terminie określonym art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

1. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu przedłożono informację o kształtowaniu się za I półrocze 2012 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 r. instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czym wypełniono wymóg wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. W ocenie Składu Orzekającego zakres i forma informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których miasto pełni funkcję organu tworzącego.

3. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

  Plan wykonanie %
 - dochody 1 814 325 526 zł 815 764 307 zł 45,0
w tym:
majątkowe
317 123 006 zł 59 527 376 zł 18,8
       
- wydatki 2 137 587 249 zł 819 816 224 zł 38,4
w tym:
majątkowe
778 346 512 zł 135 258 408 zł 17,4

W pierwszym półroczu 2012 r. Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 4 051 917 zł przy planowanym deficycie w kwocie 323 261 723 zł.

Planowane na rok 2012 przychody w kwocie 357 241 463 zł wykonano w kwocie 220 777 577 zł, co stanowi 61,8% planu. W okresie pierwszego półrocza dokonano spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji na ogólną kwotę 26 989 863 zł, co stanowi 79,4% planu.

Z danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S wynika, że na koniec pierwszego półrocza zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych wyniosły 250,43 zł.

Nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych po-wyżej kwoty 2 974,69 zł, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

4. Dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

5. Skład Orzekający dokonał analizy zadłużenia Miasta za pierwsze półrocze 2012 r. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE, nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. wynika, że zadłużenie Miasta wynosi 652 579 666 zł, co stanowi 35,97% planowanych dochodów budżetowych po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

6. Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.


Przewodnicząca Sładu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/10/01, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2012/10/01 11:28:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2012/10/01 11:28:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/01 11:28:13 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/01 11:27:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/01 11:17:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/01 11:13:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/01 11:08:00 nowa pozycja